Indywidualny plan badawczy

Indywidualny Plan Badawczy składa się nie później niż 12 miesięcy po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej. Złożenie IPB jest poprzedzone przedłożeniem projektu IPB nie później niż 8 miesięcy po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej. Projekt jest sprawdzany przez dwóch specjalistów w danej dyscyplinie i odsyłany do uczestnika Szkoły Doktorskiej z sugestiami. Realizacja IPB jest monitorowana poprzez sprawozdania z postępów doktorantów, opinie promotorów, regularne publiczne sesje sprawozdawcze.

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny plan badawczy jest przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami). Plan zawiera w szczególności:

  • konspekt rozprawy doktorskiej,
  • zewnętrzne źródła finansowania badań,
  • program badawczy służący przygotowaniu rozprawy doktorskiej, obejmujący opis zadań i harmonogram ich realizacji w podziale na semestry,
  • termin złożenia rozprawy doktorskiej.

Sprawozdania semestralne

Jednym z warunków zaliczenia semestru jest złożenie sprawozdania semestralnego wraz z opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego (o ile został powołany) z przebiegu przygotowania pracy doktorskiej. Od semestru III sprawozdanie obejmuje również raport z realizacji IPB (na obowiązującym wzorze dokumentu).

Scroll to Top
Skip to content