Praktyki samodzielne

Krótki poradnik dotyczący sposobu zaliczenia praktyk samodzielnych

 1. W czasie czterech semestrów (od III do VI) należy zrealizować w sumie 45h praktyk samodzielnych.
 2. Poszczególne instytuty są informowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem o zapotrzebowaniu na określoną liczbę godzin praktyk dla każdego doktoranta. Proszę sprawdzić, czy godziny zostały przyznane. Jeśli nie, należy pilnie skontaktować się bądź z promotorem, bądź z dyrekcją stosownego instytutu. Doktoranci posiadający promotora zewnętrznego, którym nie przyznano żadnych praktyk, proszeni są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej.
 3. Praktyki mogą być dowolnie rozłożone w czasie i nie muszą być realizowane w sposób ciągły. To znaczy, że istnieje możliwość zrealizowania 15h w jednym semestrze i 30h w kolejnych semestrach (np. 15h + 15h). Można to dowolnie rozkładać. Ze względów formalnych najlepszym rozwiązaniem jest zrealizowanie całości w ciągu jednego semestru.
 4. Do zaliczenia przedmiotu potrzebne są następujące dokumenty:
  1. karta realizowanego kursu (jeśli realizują Państwo więcej niż jeden kurs, musi być karta do każdego z osobna);
  2. konspekty realizowanych zajęć (opis dla każdego poszczególnego spotkania ze studentami);
  3. arkusz hospitacji zajęć (hospitacja powinna zostać przeprowadzona przez promotora, bądź osobę odpowiedzialną za przedmiot, ewentualnie innego kompetentnego samodzielnego pracownika naukowego – w przypadku prowadzenia więcej niż jednego kursu, hospitacja ma się odbyć na każdym z prowadzonych);
  4. wyniki ankiety ewaluacyjnej dla każdego z prowadzonych kursów.

Jak z tego wynika, znacznie mniej pracy papierowej jest przy realizacji praktyk samodzielnych w ramach jednego / dwóch kursów.

BARDZO WAŻNE: Dokumenty zaliczające praktyki składać można wyłącznie w oryginałach (nie będą przyjmowane dokumenty w formie skanów, zdjęć, itd.). Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie w komplecie: Biuro nie będzie przyjmowało ich „na raty”. Jeśli realizacja praktyk będzie rozbita na więcej semestrów, należy sukcesywnie gromadzić dokumenty, tak aby złożyć je w Biurze w komplecie po osiągnięciu wymaganej liczby godzin (45).

Scroll to Top
Skip to content