Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych (starzenie się ludności, depopulacja, przyrost naturalny)
 • Kierunki i natężenie migracji do miejskich obszarów funkcjonalnych
 • Drugie przejście demograficzne
 • Etapy rozwoju procesów urbanizacyjnych (suburbanizacja, reurbanizacja)
 • Rozwój małych miast w Polsce i na świecie
 • Struktura użytkowania i własności gruntów miejskich
 • Zróżnicowanie funkcjonalno-przestrzenne miast
 • Smart city
 • Rozwój i funkcjonowanie przestrzeni turystycznej miast
 • Geografia pracy, zwłaszcza: procesy tranzycji na rynek pracy absolwentów uczelni wyższych
 • Funkcjonowanie człowieka na rynku pracy w różnych regionach Polski i świata i w zmieniających się warunkach społeczno-polityczno-gospodarczych
 • Typizacje zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych regionach świata; uwarunkowania
 • Edukacyjnego rynku pracy w Polsce i na świecie
 • Badania dotyczące koncepcji oraz optymalizacji kształcenia geograficznego na poziomie szkolnym oraz akademickim, w tym przede wszystkim: tutoring w edukacji geograficznej
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym
 • Praca z uczniem/studentem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Specyfika karier zawodowych nauczycieli geografii
 • Efektywność nowych metod i strategii nauczania-uczenia się
 • Innowacje metodologiczne w geografii społecznej, głównie z zakresu: metod i technik społecznych badań jakościowych
 • Metody analizy jakościowych danych pierwotnych oraz wtórnych
 • Geografia społeczno-ekonomiczna w zakresie: przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań turystyki
 • Badania przestrzeni turystycznej, krajobrazu turystycznego i krajobrazu kulturowego

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content