Językoznawstwo

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Jednojęzyczny/dwujęzyczny rozwój mowy dziecka
 • Zaburzenia rozwoju i zaburzenia komunikacji językowej dzieci
 • Nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/ odziedziczonego
 • Językoznawstwo
 • Przekładoznawstwo, przekład literatury dziecięcej, dydaktyka przekładu, teoria przekładu, literatura podróżnicza w przekładzie
 • Polish linguistics:
  • cultural linguistics
  • ethnolinguistics
  • phrasematics
  • chrematonymy
 • Przekładoznawstwo
 • Językoznawstwo kognitywne
 • Teoria metafory
 • Etnolingwistyka i językowy obraz świata
 • Przekład literacki, teksty religijne w przekładzie
 • Językoznawstwo germańskie
 • Językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie,
 • Językoznawstwo normatywne i lapsologia
 • Legilingwistyka
 • Translodydaktyka
 • badania językoznawcze w oparciu o korpus języka francuskiego, włoskiego i polskiego
 • językoznawstwo kontrastywne (tematyka: czas, aspekt, modalność i ewidencjalność, analiza semantyczna dyskursu)
 • Językoznawstwo historyczne
 • Język rosyjski
 • Polsko-słowiańskie kontakty językowe
 • Geolingwistyka
 • Dialektologia słowiańska
 • Językoznawstwo polskie
 • Lingwistyka kulturowa
 • Językoznawstwo – glottodydaktyka, nauczanie języków obcych w szkole podstawowej
 • Dwujęzyczność u dzieci
 • Językoznawstwo (ogólne, angielskie, kontrastywne polsko-angielskie)
 • Lingwistyka kontaktu, zapożyczenia językowe, bilingwizm
 • Leksykologia, leksykografia
 • Językoznawstwo korpusowe
 • Neologizacja
 • onomastyka
 • polszczyzna siedemnastowieczna
 • teolingwistyka
 • psycholingwistyka

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content