Ocena śródokresowa

Celem oceny śródokresowej jest weryfikacja postępów doktoranta po IV semestrze kształcenia. Podczas oceny śródokresowej sprawdzany jest stan realizacji indywidualnego planu badawczego.

Przeprowadzanie oceny śródokresowej

Ocenę śródokresową przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora w składzie: dwie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska lub pokrewnej, zatrudnione poza UKEN lub zatrudnione w uznanej uczelni zagranicznej i posiadające stopień doktora oraz udokumentowane doświadczenie naukowe w zakresie, w którym przygotowywana jest rozprawa doktorska oraz jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska lub pokrewnej, zatrudniona w UKEN.

Scroll to Top
Skip to content