Dla doktorantek i doktorantów

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie trwa 8 semestrów. Proces kształcenia składa się z dwóch elementów: programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i służy podstawowemu celowi, jakim jest napisanie rozprawy doktorskiej. Indywidualny Plan Badawczy należy przedstawić w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia. IPB określa termin złożenia rozprawy doktorskiej i podlega ocenie śródokresowej.

Scroll to Top
Skip to content