Karolina Baron

Karolina Baron

Karolina Baron

Mgr inż. Karolina Baron – doktorantka nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów na kierunku gospodarka przestrzenna ze specjalnością planowanie i inżynieria przestrzenna oraz kierunku informatyka stosowana ze specjalnością inżynieria oprogramowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę zarządzania kryzysowego w świetle zagrożeń ekologicznych,  mechanizmy adaptacji do zmian klimatu, planowanie przestrzenne, idea miasta odpornego oraz całokształt realizacji polityki bezpieczeństwa w procesie administracji tkanką miejską.
Prowadzi badania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie gospodarowania wodami w środowiskach zurbanizowanych. Swoją dociekliwość naukową kieruje również w stronę analizy roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształtowaniu stabilności systemów oraz wsparciu procesów decyzyjnych z zakresu bezpieczeństwa państwa. Autorka strony internetowej popularyzującej naukę: www.miastoodporne.pl
Dorobek naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Baron-2

Dnia 28 Września 2023 roku złożyła rozprawę doktorską pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie gospodarowania wodami w miastach wojewódzkich Górnej Wisły w latach 2010-2020 ”

Scroll to Top
Skip to content