Powołanie promotora

Wniosek o powołanie promotora (promotorów) doktorant składa nie później niż dwa miesiące od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Do wniosku doktorant dołącza autoreferat oraz zgodę kandydata na promotora (promotorów), w uzasadnionych przypadkach zgodę kandydata na promotora pomocniczego.

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków, o których mowa wyżej, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Promotora (promotorów) powołuje Dyrektor na wniosek doktoranta nie później niż 3 miesiące od podjęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wyznaczenie promotora następuje po zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny. W przypadku promotora spoza UP do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej i publikacjach kandydata na promotora.

Wyznaczenie promotora (promotorów) może być poprzedzone wygłoszeniem autoreferatu przez doktoranta przed Radą Dyscypliny.

Scroll to Top
Skip to content