Maciej Kaproń

Maciej Kaproń

Maciej Kaproń

Urodzony 16.06.1994 r. w Krakowie jest słuchaczem IV roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, na której przygotowuje rozprawę „Pierwsza rotacja polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-1974” pod kierunkiem dra hab. prof. UP Marka Hermy w dyscyplinie historia. Jego głównym polem zainteresowań jest historia polityczna i militarna okresu Zimnej Wojny. Doktorant uzyskał tytuł licencjata w 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracę pt. „Wojna koreańska w odbiorze prasy polskiej i amerykańskiej 1950-1953” pisaną pod kierunkiem dra hab. Piotra Mikietyńskiego, natomiast tytuł magistra uzyskał na tejże uczelni w roku 2018 broniąc pracę pt. „Wojny arabsko-izraelskie od wojny o niepodległość Izraela do interwencji w Libanie w świetle prasy polskiej.” Napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Baczkowskiego. Podczas swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorant działał w Kole Naukowym Historyków Studentów UJ, publikując swoje teksty w piśmie Koła pt. „Societas Historicorum”,  angażując się w organizację Festiwalu Nauki oraz biorąc udział w takich konferencjach jak „Proch przeciwko włóczniom – wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni wieków” (1-2 VI 2018, Poznań Kongijskie opowieści – wojna domowa w Kongu we wspomnieniach polskich najemników Jana Zumbacha i Rafała Gan-Ganowicza), XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Studentów Wojskowości (23-25 XI 2018, Poznań, Sposób przedstawiania dzialań OWP jako walki wyzwoleńczej w Trybunie Ludu w trakcie wojny domowej w Libanie od 1975 roku do ewakuacji organizacji z Libanu i rzezi Sabry i Szatili) czy VI Krakowskiej Konferencji Studentów Historyków (1-3 III 2018, Kraków, Dzień Pojednania, Dzień Sądu – Wojna Yom Kippur w świetle prasy PRL-u na przykładach Trybuny Ludu, Polityki i Tygodnika Powszechnego). Podczas studiów w Szkole Doktorskiej doktorant badał temat swojej rozprawy doktorskiej na Bliskim Wschodzie dokonując kwerend archiwalnych w Centralnym Archiwum Wojskowym – Wojskowym Biurze Historycznym, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a także rozmawiając z uczestnikami badanych wydarzeń. Doktorant odbył również kwerendę w Archiwum Organizacji narodów Zjednoczonych korzystając z finansowania z Programu PROM w lipcu i sierpniu 2022r. Podczas badań w ramach Szkoły Doktorskiej doktorant odbył staż naukowy w Instytucie Pamięci Narodowej oraz uczestniczył w konferencjach naukowych takich jak:

VI Konferencji Naukowej „ Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” (20-21 XI 2019, Bydgoszcz, Zadania i zary działań agentów Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Strukturach Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej DSZ ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1979)

Wschodnie Forum Nauki ( 30 X 2020, online, Pierwsza rotacja Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1974 w prasie PRL)

Wschodnie Forum Nauki (30 VI 2020, online, Wojna o Falklandy w świetle dokumentów amerykańskiego Departamentu Stanu)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka, polityka, gospodarka – konflikt na przestrzeni dziejów” (4-5 VI 2020, online, PRL a sprawa palestyńska – wsparcie ze strony PRL dla palestyńskich ugrupowań zbrojnych i działania polskich tajnych służb wobec nich w latach 70. XX w.)

Archeagraph Online Conference ( 26 VI 2020, online, Okoliczności wyboru Polski do udziału w Drugich Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie)

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Omnibus VI” (23-24 XI 2020, online, Zarys działań podejmowanych przez ONZ w celu zakończenia konfliktu izraelsko-arabskiego)

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Omnibus V (10-11 IX 2020, online, Zarys podstaw prawnych udziału polskich żołnierzy w Drugich Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973 – 1979)

XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Młodzi naukowcy w Polsce – badania i rozwój” (22 III 2021, online, Zarys przygotowania logistycznego pierwszej rotacji Polskiej Wojskowej jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1974)

Oprócz III Ogólnopolskie Konferencji Naukowej wszystkie powyższe konferencje wydały publikacje, w których ukazały się teksty doktoranta.

Doktorant kontynuuje swoje badania oraz rozwija swoje zainteresowania, do których należą nauka języków obcych (angielski, rosyjski i hiszpański), pływanie oraz literatura fantastyczna.

Złożył rozprawę doktorską pt. „Pierwsza zmiana Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973 – 1974”

 

Scroll to Top
Skip to content