Poradnik rekrutacyjny

Proces rekrutacji jest kilkuetapowy i wymaga dostarczenia przez kandydata wielu dokumentów zarówno drogą elektroniczną jak i w formie podpisanych wydruków.

W skrócie

Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacyjnymi poszczególnych dyscyplin badawczych rekrutacja odbywa się w formie konkursu, w którym punkty przyznawane są za każdy etap:

 • Etap 1: ocena pisemnego projektu badawczego (0-15 pkt),
 • Etap 2: rozmowa kwalifikacyjna osobiście lub online (0-20 pkt)
 • Etap 3: ocena wcześniejszych osiągnięć naukowych (0-7 pkt).

Aby zakwalifikować się do drugiego etapu, kandydat musi uzyskać co najmniej 8 punktów w pierwszym etapie. Jeśli to kryterium zostanie spełnione, kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną.  Aby zakwalifikować się do przyjęcia, kandydat musi uzyskać łącznie co najmniej 22 punkty (maksymalnie 42 p.).

Zakwalifikowanie się do przyjęcia to nie to samo, co przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. Zanim dojdzie do ostatecznego przyjęcia, należy dostarczyć oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, podpisać szereg oświadczeń i formalnie się zapisać.

Limity miejsc wynoszą:

 • trzy miejsca w każdej dyscyplinie.

Zobacz: Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zobacz: Skład komisji rekrutacyjnych

Rejestracja elektroniczna

Proces rekrutacji rozpoczyna się od zarejestrowania w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i odbywa się na tej stronie. Strona dostępna jest w języku polskim i angielskim – opcja wyboru języka znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Rekrutacja przebiega kilkustopniowo:

1) Zarejestruj się w systemie (załóż indywidualne konto kandydata).

Aby utworzyć konto, znajdź w prawym górnym rogu strony odnośnik „Utwórz konto”. Podaj adres e-mail, z którego naprawdę korzystasz. Po założeniu konta otrzymasz na adres e-mail widomość z linkiem aktywacyjnym. Żeby móc korzystać z konta kandydata, musisz kliknąć w ten link.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu uzupełnij formularze dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia znajdujące się w zakładce „Formularze osobowe”.

Zdjęcie

Wgraj zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. To zdjęcie będzie potem wykorzystane na twojej legitymacji doktoranckiej, dlatego musi to być fotografia odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie (zdjęcie jak w profilu społecznościowym nie może być zaakceptowane). Każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora.

Wykształcenie

W tej zakładce należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oryginalny odpis dyplomu należy złożyć w Biurze SD.

Dyplom zagraniczny

Osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów za granicą składa dodatkowo poświadczone tłumaczenie dyplomu, wraz z suplementem, na język polski lub angielski, chyba że dyplom lub jego oficjalny odpis, wraz z suplementem, został wydany w języku angielskim.

Możesz zostać poproszony o złożenie kilku dodatkowych dokumentów np. dokumentu potwierdzającego autentyczność dyplomu (np. apostille).

Dyplom musi potwierdzać posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub być uznany za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu.

Jeżeli zagraniczny dyplom uprawnia do podjęcia studiów doktorskich lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którym został wydany, z mocy prawa uprawnia on również do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

Jeśli uznanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie wymaganego tytułu zawodowego nie następuje z mocy prawa, niezbędna jest nostryfikacja dyplomu, czyli stwierdzenie równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.

Kandydat zagraniczny

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa muszą w systemie wypełnić formularz „Kandydat zagraniczny”, zawierający pytanie o ich aktualny status pobytu w Polsce. Odpowiedzi należy udzielić według stanu faktycznego na dzień wypełnienia formularza. Odpowiedzi pozytywne wymagają wczytania do systemu skanu dokumentu potwierdzającego spełnienie danego warunku. Formularz można później edytować, jeśli stan faktyczny się zmieni. Jeżeli żadna z opcji nie odpowiada Twojej sytuacji, zaznacz opcję „nie spełniam żadnego z wymienionych warunków”.

Odpowiedź na pytanie w formularzu „Kandydat zagraniczny” nie ma znaczenia dla oceny Twojej aplikacji. Służy do przygotowania się uczelni do odpowiedniego postępowania w kwestii Twojego pobytu w Polsce. Możesz dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego niezależnie od tego, czy spełniasz któryś z wymienionych warunków, czy nie.

2) Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

Otwórz ofertę Szkoły Doktorskiej pod odnośnikiem „Oferta”. Wybierz dyscyplinę, o przyjęcie na którą chcesz aplikować i kliknij zielony przycisk „Zapisz się”.

W tym miejscu również należy potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Możliwe jest ubieganie się o więcej niż jedną dyscyplinę, z różnymi projektami badawczymi. Dla każdej wybranej dyscypliny wymagana jest oddzielna opłata rekrutacyjna.

Należy wcześniej przygotować dokumenty do załączenia w systemie IRK.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji i zapisaniu ostatniego formularza Twoje zgłoszenie zostanie zapisane w systemie. Znajdziesz je teraz w swoim koncie kandydata w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Zaakceptowane w systemie dokumenty nie podlegają zmianie. Podmiana raz już zamieszczonych w systemie załączników jest możliwa tylko za zgodą sekretarza komisji rekrutacyjnej (potwierdzoną w systemie rekrutacyjnym).

Załączniki / skany

Po wyborze dyscypliny należy dołączyć następujące dokumenty:

Życiorys

Życiorys należy przygotować samodzielnie i przesłać plik (najlepiej w formacie PDF) na serwer na odpowiedniej stronie systemu rekrutacyjnego. Powinien on zawierać w szczególności historię kształcenia, historię zatrudnienia, znajomość języków obcych, inne kwalifikacje i doświadczenia, zainteresowania badawcze.

Opis projektu badawczego lub artystyczno-badawczego

Projekt badawczy powinien zawierać następujące elementy:

 • tytuł
 • słowa kluczowe
 • cel(e)
 • problem badawczy (lub artystyczno-badawczy)
 • metody badawcze
 • przegląd aktualnego stanu badań nad problemem
 • potencjalny wkład projektu w stan badań
 • inne oczekiwane wyniki projektu
 • bibliografia

Opis projektu należy przesłać na serwer (najlepiej w formacie PDF) na odpowiedniej stronie systemu rekrutacji.

Udokumentowane potwierdzenie aktywności naukowej lub artystycznej

Należy przesłać na serwer wykaz (najlepiej w formacie PDF) aktywności naukowej lub artystyczno-badawczej, w szczególności:

 • publikacje
 • prace w kołach naukowych i innych ciałach naukowych
 • udział w konferencjach naukowych z referatem lub posterem
 • staże krajowe i zagraniczne
 • granty, nagrody i wyróżnienia
 • w przypadku dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: wystawy indywidualne i zbiorowe, publiczne prezentacje dorobku artystycznego, udział w grantach.

UWAGA: dla dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki maksymalny rozmiar pliku zawierającego dokumentacje osiągnięć artystycznych nie może przekraczać 100MB. W załączonej dokumentacji osiągnięć artystycznych można umieszczać link odsyłający do plików o większych rozmiarach np. filmów czy prezentacji multimedialnych.

Przed końcem terminu zapisów należy dokonać opłaty aplikacyjnej w wysokości 300 PLN dla każdej dyscypliny, w której kandydat / kandydatka uczestniczy w rekrutacji.

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do końca terminu zapisów do Szkoły Doktorskiej (do 30.08.2024).

Osoby z niepełnosprawnościami utrudniającymi udział w rozmowie kwalifikacyjnej proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

3)  Udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Szczegółowe kryteria oceny przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej znajdują się z w załączniku nr 2 do uchwały Senatu nr 1.18.12.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

W harmonogramie rekrutacyjnym są przewidziane dwa dni na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje na temat terminu rozmowy kwalifikacyjnej (sposób przeprowadzenia lub miejsce, termin, godzinę) otrzymasz najpóźniej na dwa dni przed wskazaną datą za pośrednictwem konta IRK w zakładce: Wiadomości.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego.

4) Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w systemie w dniu wskazanym w harmonogramie.

Należy zalogować się do swojego konta kandydata i sprawdzić swój wynik w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne.

Możliwe są następujące wyniki oceny zgłoszenia:

 • zakwalifikowany: ten status oznacza, że Szkoła Doktorska zaprasza Cię do wpisu;
 • lista rezerwowa;
 • nieprzyjęty.

Poza informacją o tym czy jesteś przyjęty, czy nie, w tym samym miejscu znajdują się informacje o wynikach rekrutacji.

5) Wpis do Szkoły Doktorskiej

Jeśli informacja w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne brzmi: „zakwalifikowany” – gratulacje!

Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego zawiera dokumenty do pobrania potrzebne do wpisu.

Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej należy osobiście  zapisać się do Szkoły Doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Biurem Szkoły Doktorskiej, wymagane dokumenty będzie można przesłać na adres korespondencyjny Szkoły Doktorskiej.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał dyplomu magistra
 • podpisane wydruki kwestionariusza osobowego, oświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
 • papierową kopię dokumentów przesłanych w trakcie rekrutacji (CV, lista osiągnięć, projekt badawczy)
 • zdjęcie do legitymacji doktorskiej
 • zaświadczenie z instytucji zdrowia publicznego, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami
 • oryginalne kopie wszelkich innych dokumentów, o które Cię poproszono (np. apostille)
 • oświadczenia (np. dotyczące zatrudnienia lub wykorzystania danych osobowych przez administrację Uczelni).

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.  Zdecydowanie sugerujemy jednak, aby najpierw poświęcić trochę czasu na przejrzenie strony, ponieważ na wiele pytań prawdopodobnie odpowiedzą przygotowane przez nas materiały.

Życzymy powodzenia!

Kontakt z biurem Szkoły doktorskiej

Szkoła Doktorska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, pok. 31C
30-084 Kraków

Scroll to Top
Skip to content