Nauki o Ziemi i środowisku

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Interpretacja globalnych zdarzeń oceanicznych w przeszłości geologicznej w oparciu o wskaźniki biotyczne i geochemiczne
 • Środowisko obszarów źródłowych serii skał egzotycznych Karpat Zewnętrznych z wykorzystaniem analiz mikro- i makroskamieniałości
 • Zespoły otwornic bentosowych jako wskaźniki zmian paleośrodowiskowych
 • Ekstremalne zdarzenia hydrologiczne
 • Systemy odwodnienia zlewni
 • Obieg wody w małych zlewniach naturalnych i antropogenicznych
 • Obszary źródłowe materiału okruchowego sukcesji fliszowych w oparciu o analizę petrograficzną
 • Mineralizacja hydrotermalna granitów z wykorzystaniem analiz mineralogiczno-geochemicznych
 • Geomorfologia fluwialna
 • Postrzeganie krajobrazów rzecznych
 • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content