Historia

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Historia myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów włoskiej myśli historyczno-politycznej (od epoki nowożytnej do współczesnej)
 • Historia polityczna państw włoskich (od XVI do drugiej połowy XIX w.) oraz zjednoczonych Włoch (od drugiej połowy XIX do czasów współczesnych)
 • Rola jednostki w dziejach
 • Wizje bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacja dziejów
 • Kształtowanie tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku
 • Doskonalenie procesu nauczania historii
 • Metodologia historii i historiografia
 • Dzieje komunizmu w Polsce Ludowej
 • Dzieje i praktyka dydaktyki historii, propozycje jej unowocześnienia, organizacja nauczania w Polsce po II wojnie światowej – do współczesności, w tym edukacja domowa, a także nauczanie wiedzy o społeczeństwie po 1945 roku w Polsce
 • Najnowsza historia Polski,
 • Dzieje komunizmu w Polsce Ludowej,
 • Powojenne dzieje Krakowa,
 • Historia Nowej Huty,
 • Propaganda okresu komunizmu w Polsce ludowej,
 • Historia kobiet,
 • Dydaktyka historii i wos,
 • Przemiany w edukacji historycznej i społecznej.
 • Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja
 • Księstwo Warszawskie
 • Dzieje Polaków w świecie (szczególnie Bliski Wschód)
 • Problematyka przymusowych migracji Polaków w XIX i XX wieku
 • Dzieje Żydów/Izraela w starożytności
 • Dzieje chrześcijaństwa/judaizmu w epoce starożytnej
 • Antyczna numizmatyka
 • Historia Cesarstwa Rzymskiego
 • Historia kultury polskiej na tle europejskim od końca XVIII do połowy wieku XX
 • Przemiany w edukacji i szkolnictwie polskim od końca XVIII do połowy wieku XX
 • Historia kobiet
 • Historia rodziny, dziecka i dzieciństwa
 • Biografistyka
 • Wychowanie estetyczne i kształcenie artystyczne w wieku XIX i XX
 • Historia nowożytna Polski i Śląska
 • Historia wyznań i Kościołów na Śląsku
 • Konwersje żydowskie na Śląsku
 • Testamenty nowożytnego duchowieństwa śląskiego
 • Edytorstwo źródeł nowożytnych
 • Kancelarie i archiwa kościelne: dzieje instytucji procesy aktotwórcze, stan zachowania zasobów edukacja archiwistów kościelnych
 • Historia wojen morskich i morskiej sztuki wojennej w XIX i XX w.
 • Historia wojskowa (Polski i powszechna) od połowy XIX do XX w.
 • Biografistyka morska w XIX i XX w.
 • Historia nowożytna XVI-XVIII wiek:
 • Historia społeczna,
 • Historia mentalności,
 • Społeczeństwo czasów saskich,
 • Historia rodziny w epoce nowożytnej,
 • Kobieta w epoce nowożytnej,
 • Biografistyka nowożytna,
 • Tanatologia,
 • Historia i funkcjonowanie dworów w epoce nowożytnej.
 • Historia Polski 1914-1945
 • Irredenta polska XIX/XX w.
 • Dzieje obozu piłsudczykowskiego
 • Historia „Kultury” i jej środowiska
 • Historia Krakowa w XX w.
 • Metodologia historii,
 • Studia nad pamięcią,
 • (Auto)biografistyka,
 • Historia mówiona,
 • Antropologia historyczna,
 • Historia wizualna,
 • Diaspora ukraińska na świecie,
 • Społeczność ukraińska w II RP,
 • Imperium Rosyjskie w XIX w.,
 • Polskie ziemiaństwo i arystokracja na Ziemiach Zabranych,
 • Historia kobiet w XIX w.,
 • Polski Sybir w XIX w.
 • Historia kuchni i wyżywienia
 • Wczesne angielskie i irlandzkie książki kucharskie
 • Historia społeczna Anglii i Irlandii epoki nowożytnej
 • Dwór arystokratyczny w Anglii w okresie Tudorów
 • Historia oświaty i wychowania na Wyspach Brytyjskich
 • Historia medycyny
 •  History of culture and mentality 17th-18th century
 • Historical anthropology
 • Women’s history
 • History of the family and childhood in the modern era
 • Funerary culture in the First Polish Republic
 • Court and patronage in the 18th century
 • Historical and cultural education
 • Historia Polski XIX wieku,
 • Dzieje społeczno-gospodarcze Galicji,
 • Historia społeczno-gospodarcza Austrii oraz Austro-Węgier w XIX i na początku XX wieku,
 • Historia miast galicyjskich (1772-1918),
 • Historia regionalna,
 • Dzieje Lwowa w latach 1772-1939
 • historia średniowieczna i nowożytna
 • dzieje miast
 • historia Krakowa
 • geografia historyczna
 • dzieje kartografii
 • genealogia szlachecka i mieszczańska
 • dzieje osadnictwa
 • historia lokalna i regionalna
 • Historia społeczna i historia mentalności XVII-XVIII wieku
 • Społeczeństwo czasów saskich
 • Historia rodziny i kobiety w epoce nowożytnej
 • Biografistyka nowożytna
 • Testamentologia
 • Historia i kultura domów
 • Historia średniowiecza, szczególnie społeczeństwo
 • Kościół, zakony, kult świętych
 • Dzieje Krakowa, dzieje Miechowa
 • Budownictwo organowe i organiści
 • Historia i kultura Niemców w Galicji i w Małopolsce w XIX i XX w.
 • Stosunki polsko-niemieckie i polsko-austriackie
 • Akulturacja i asymilacja rodzin pochodzenia niemieckiego w Galicji
 • Genealogia
 • Biografistyka
 • Dzieje mniejszości niemieckiej w Małopolsce w latach 1918–1939
 • Niemcy – Volksdeutsche w okupowanym Krakowie i dystrykcie krakowskim 1939–1945
 • Losy volksdeutschów z byłego dystryktu krakowskiego po 1945 roku
 • Polityka pamięci/historyczna (szczególnie w relacjach międzynarodowych)
 • Historia wojskowa od poł. XIX do XXI w. (Polski i powszechna)
 • konflikty zbrojne
 • Ewolucja sztuki wojennej, organizacja sił zbrojnych, wojsko i społeczeństwo
 • Historia Niemiec i Austrii od połowy XIX w.
 • Historia stosunków polsko-niemieckich i polsko-austriackich od poł. XIX w.
 • Historia i kultura Żydów w XIX i XX wieku
 • Stosunki polsko-żydowskie
 • Historia współczesnego Izraela
 • Stosunki polsko-izraelskie
 • Historia Galicji (zwłaszcza Lwowa i Krakowa)
 • Historia elit i wolnomularstwa, historia idei
 • Historia komunikacji społecznej i źródłoznawstwo
 • Relacje polsko-niemieckie po II wojnie światowej
 • Polityka wschodnia (Ostpolitik) Wielkiej Koalicji
 • System partyjny RFN i socjaldemokracja niemiecka
 • Kontakty RFN ze stolicą Apostolską (w kwestiach relacji ze Wschodem)
 • Relacje RFN-NRD w schyłkowym okresie istnienia NRD
 • Historia najnowsza Śląska
 • Mniejszość niemiecka w Polsce.
 • Najnowsza historia Żydów.
 • Stosunki polsko-żydowskie w XX wieku.
 • Holokaust i inne zbrodnie ludobójstwa XX wieku.
 • Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady.
 • Zmiany w pamięci o II wojnie światowej w okresie komunizmu.
 • Auschwitz i Holokaust w pamięci i edukacji historycznej.
 • Historia migracji i mobilności,
 • historia wsi,
 • historia społeczna i gospodarcza XVI-XVIII wieku,
 • demografia historyczna,
 • genealogia chłopska i mieszczańska,
 • historia lokalna i regionalna

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content