Nasi doktoranci

Aneta Bąk

Bak zdj SD 1

Jestem doktorantką Uniwersytetu Pedagogicznego w dyscyplinie historia od października 2021 roku. Ukończyłam studia licencjackie na kierunkach Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (IHiA UP 2018) oraz historia (IHiA UP 2019), a także studia magisterskie z historii (IHiA UP 2021). Moja praca magisterska poświęcona była zagadnieniom związanym z wychowaniem rzymskiego arystokraty w V wieku n.e. i oparta została na epistolografii galijskiego arystokraty, biskupa i poety – Sydoniusza Apollinarisa.

Moja praca doktorska koncentruje się na kobietach późnego antyku na polu rodzinnym i społecznym (IV-VI wiek). W oparciu o szereg różnorodnych źródeł zamierzam przedstawić różnice pomiędzy kobietami pochodzącymi ze środowisk tradycyjnych (pogańskich) a chrześcijańskich oraz wskazać na ile w jaki sposób prawo i obyczaj implikowały pozycję kobiet w społeczeństwie. Ponadto w toku badań chciałabym sprawdzić, w jakim stopniu można wyeksponować rolę kobiety w społecznościach plemion barbarzyńskich osiedlających się na terytoriach imperium.

Rafał Barański

Baranski

Jestem doktorantem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na planowaniu polityk publicznych i ich realizacji w zdecentralizowanym systemie władzy oraz na zarządzaniu strategicznym w samorządzie terytorialnym.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach administracja samorządowa oraz kulturoznawstwo. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu ewaluacji polityk publicznych oraz organizacji systemu pomocy społecznej. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania potwierdzone dyplomem MBA.

Moja praca doktorska dotyczy rozwoju środowiskowych form wsparcia wobec osób niesamodzielnych oraz przekształcania placówek opieki całodobowej w lokalne centra usług społecznych.

Doreen Basemera

doreen zdjecie

Doreen Basemera jest obecnie doktorantką na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Przed dołączeniem do programu doktoranckiego Doreen pracowała jako wykładowca i na różnych stanowiskach administracyjnych na Uniwersytecie Mountains of the Moon w Ugandzie.

Doreen posiada tytuł magistra w dziedzinie studiów nad rozwojem oraz tytuł licencjata w dziedzinie etyki i studiów nad rozwojem z Uganda Martyrs University.

Zainteresowania badawcze Doreen dotyczą zarządzania konfliktami, studiów genderowych, pracy społecznej, studiów afrykańskich i stosunków międzynarodowych.

Obecnie Doreen pisze projekt badawczy na temat filozofii Ubuntu jako podejścia pracy socjalnej do zarządzania konfliktem w osiedlach dla uchodźców w Ugandzie, nadzorowany przez prof. Jacka Srokę i prof. Bartę Ziebińską.

Grzegorz Bator

DSC 4059 1

Grzegorz Bator – a doctoral student in the field of security studies, a graduate of the Pedagogical University (currently: University of the Commission of National Education) in Krakow, with degrees in national security (first-cycle studies) and state security with a specialization in „security and defense management” (second-cycle studies).

He is an instructor and disseminator of knowledge in the field of Security Education, survival techniques, and light infantry tactics, collaborating with third-sector organizations for years.

The research interests of the doctoral candidate are focused on the security of the Central and Eastern European region, with particular emphasis on the ongoing Russian-Ukrainian war since 2014. His doctoral thesis explores the changes occurring in the security architecture in the Intermarium region due to the Russian-Ukrainian war.

Kasper Bednarek

zdjecie do CV

Kasper Bednarek – Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dziedzinie Historii. Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pracy magisterskiej pt. Działalność polskich samoobron w Galicji Wschodniej, 1943-1944, (na wybranych przykładach), napisanej pod kierunkiem prof. Jana Jacka Bruskiego. Po za tym jest członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” w Krakowie. W Związku AK pełni rolę sekretarza i skarbnika. Jest redaktorem „Biuletynu Informacyjnego”. Dodatkowo jest członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Krakowie. Gdzie jest odpowiedzialny za renowacje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Za swoją działalność 04.01.2023 roku, został odznaczony Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” nadawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prowadzi badania nad: przemianami społeczno-politycznymi na terenie Kresów Południowo-Wschodnich w czasie II wojny światowej, stosunkami polsko-ukraińskimi w czasach II wojny światowej oraz  inwentaryzuje cmentarze na terenie województwa lwowskiego.

Jego rozprawa doktorska będzie dotoczyć działalności podziemia polskiego na terenie Kresów Południowo-Wschodnich w czasach I okupacji sowieckiej w latach 1939-1941.

Susanta Bhattacharya

1676533843219

I am Susanta Bhattacharya, a 2nd year philosophy doctoral student in the department of Philosophy and sociology at the Pedagogical University of Krakow. My proposed PhD project aims to make a significant contribution to our understanding of one of the major systems of classical Indian philosophy—namely Pātañjala Yoga, the principal text of which is the Yogasūtra of Patañjali. In my project, I propose to make a contribution to these ongoing scholarly debates about how best to interpret pratiprasava and kaivalya in Yoga philosophy. Broadly, I will defend a novel interpretation of pratiprasava and kaivalya. After my second semester of my phd program at Pedagogical University I got a visiting scholar position at the Oxford Centre for Hindu Studies at Oxford in the United Kingdom.

Jakub Bober

IMG 4835

Doktorant II roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie językoznawstwo. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, na kierunku filologia rosyjska oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku ukrainoznawstwo. Zainteresowania naukowe doktoranta dotyczą zagadnień przekładu literackiego oraz specyfiki rosyjskiego postmodernizmu. Tematem pracy doktorskiej są językowe i przekładowe aspekty twórczości Władimira Sorokina w parze rosyjsko-polskiej.

Zawodowo pracuje jako tłumacz języków ukraińskiego i rosyjskiego.

Aleksandra Bogucka

DCS000091

Mgr Aleksandra Bogucka – doktorantka nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością turystyka międzynarodowa oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością turystyka kulturowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę rozwoju turystyki etnicznej na obszarze Meksyku oraz jej wpływu na standard życia rdzennych społeczności. Badania naukowe związane z rozprawą doktorską dotyczą strategii rozwoju turystyki etnicznej w wybranych społecznościach ludności tubylczej na obszarze Meksyku.

Marta Bohdziewicz-Lulewicz

MBL kolor

Jestem doktorantką nauk o polityce i administracji, absolwentką  socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Skończyłam specjalizację: socjologia gospodarki i badania rynku.

Jestem badaczką procesów społeczno-gospodarczych, animatorką inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej, zajmuję się programowaniem rozwoju ekonomii społecznej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Moim szczególnym obszarem zainteresowań jest rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz kształtowanie się systemu wsparcia dla tego typu inicjatyw na szczeblu UE i krajowym.

Praca doktorska koncentruje się na zagadnieniach transformacji instytucjonalnej organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparciu tego procesu w ramach polityki społecznej w Polsce. Moją promotorką jest dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP.

Betina Bożek

betina bozek zdjecie czarno biale

Betina Bożek jest reżyserką filmów animowanych i ilustratorką. Studia ukończyła dyplomem o specjalności: film animowany. Stworzyła kilka filmów animowanych, które zostały docenione na całym świecie (m.in. O Jezu, Kaprysia). Jest laureatką międzynarodowych konkursów, stypendiów artystycznych i festiwali filmowych.

Grzegorz Bugaj

GB 79

I am a graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow, Faculty of Industrial Forms and Graphics. I move in the field of painting, intaglio, drawing and animation. In my work, I am pernamentally pitted against the unconscious. It is a relentless cycle of teasing out the unconscious content into consciousness, and trying to describe it through a visual phenomenon. Very often the visual phenomenon precedes intellectual identification. If I approach the work with an idea, it is based on a hunch, an emotion, something that cannot be named. This hunch is revealed from the experience of everyday life but also from the intellectualization of the problem. Art constantly mixes with my daily rhythm of life. With the help of an image, text or film, I tell about a world that is scary, wild, strange, joyful and beautiful. Intellectually, I address in art problems concerning the ontology of being, aesthetics, ethics and psychoanalysis.

 

In addition to culture and art, I am passionate about gravity cycling which I have been doing for about 20 years.

In my doctoral project I am combining extreme sports, visual art and literature by means of so-called somatoesthetics in relation to fundamental ethical problems. I will juxtapose my experiments in autoethnographic research with other artists and thinkers who combined their work with movement in nature.

Selected artistic achievements:

2018 ASIFA Poland Award „Where the Sleepe is born”

2019 Internationale Kurzfilmtage Winterthur

2019 THE 44TH PAINTING BIENNALE BIELSKA JESIEŃ

2019 Final Exhibition Eibish award Warsaw

2020 International Biennial Print Exhibit: 2022 ROC – National Taiwan Museum of fine arts.

2020 First Prize 11. FKA Festival of film art critics Poland – Where the sleepe is born

2020 First Prize Krakow Art Salon – „WheWe 2”

2021 Berlin Sci-fi Fil festival “The Steamites”

2022 International Biennial Print Exhibit: 2022 ROC – National Taiwan Museum of fine arts

 

Links to sites:

https://www.instagram.com/whitestarfaun/

https://bugrzegorz.myportfolio.com/

https://www.facebook.com/WhitestarFaun

https://vimeo.com/user89142024

https://www.youtube.com/@whywe1601

https://www.youtube.com/@ohohohoriders3712

Kinga Burek-Domżalska

Kinga Burek Burek Domzalska zdjecie portretowe 1

Kinga Burek, born in 1995, is a painter, cartoonist and art historian; graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow and Art History Intitute of Jagiellonian University in Krakow. She was announced the Person of the Year 2020 at Krakow Art Salon; the winner of Special Award of 19th and 20th edition of the Hestia Artistic Journey contest; the finalist of 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021; awarded with BWA Ostrowiec distinction at Loostro 16 in 2023. Her thesis „Turning fiction into fiction and reality into fiction. Surreal contexts of Andrzej Pawłowski’s art in the optics of short stories by Bruno Schulz” received the Marian Sokołowski award in 2023.

 

In her PHD project She is carrying on research into issue das Unheimlichkeit in the contemporary society and how to use it to the research. Her artistic practice you can follow at Instagram:

https://www.instagram.com/niejednemupsunaimie_burek/

Anna Calik

377193237 1000920917983086 8156973028976724796 n

Jestem doktorantką nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku administracja oraz studia magisterskie z wyróżnieniem na kierunku ekonomia społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Moje zainteresowania naukowe w głównej mierze dotyczą aktywizacji i partycypacji społecznej. Pojęcia te rozszerzam jako czynny członek lokalnych organizacji społecznych: radna Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś (2014-2019); Wiceprzewodnicząca KGW (2020-obecnie); Prezes Stowarzyszenia „EkoKids” (2023-obecnie)

Badania naukowe związane z rozprawą doktorską stanowią rozszerzenie badań przeprowadzonych w zakresie pracy magisterskiej i dotyczą Kół Gospodyń Wiejskich jako przestrzeni do rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w Polsce

Janusz Cerek

Janusz Cerek doktorant

Doktorant nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent studiów licencjackich i studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz studiów magisterskich na kierunku Geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą krajobrazu kulturowego, turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki historycznej i turystyki militarnej, dziedzictwa kulturowego oraz interpretacji dziedzictwa kulturowego. Jego rozprawa doktorska będzie dotyczyć dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska jako walorów turystycznych tego regionu w kontekście przemian społecznych po II wojnie światowej.

Chiu Wei-Chun

Chiu Wei Chun photo for biogram 1

Chiu Wei-Chun, urodzony w mieście Kaohsiungu na Tajwanie, od 2022 r. jest doktorantem w programie Nauk o Polityce i Administracji (NoPiA) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przed studiami w Polsce pracował jako prezenter i dziennikarz w porannej programie informacyjnej na Tajwanie. Obecnie jest niezależnym korespondentem, tłumaczem i korepetytorem Tâi-gí, jeden z języków na Tajwanie podlegających represji i dyskryminacji.

Absolwent magisterskich studiów w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Tajwańskim; skończył licencjackie studia w zakresie slawistyki na Uniwersytecie Chengchi na Tajwanie z minorem w filozofii.

Zainteresowania badawcze: polityka medialna, komunikacja polityczna, teorie demokracji, media publiczne.

Adrianna Chorąży

IMG 20230724 220149917

mgr Adrianna Chorąży – ukończyła Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra zdobyła broniąc rozprawy Wypowiadanie siebie, wymyślanie świata. Narratywizacja autokreatywnych praktyk przedstawieniowych w internetowej rzeczywistości współczesnej cyberkultury (na wybranych przykładach). Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie pisze pracę doktorską na temat animalocentrycznych narracji w prozie II połowy XX i XXI wieku pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Nycza i dra hab. Marcina Urbaniaka (prof. UP). Publikowała m. in. w Masce, Tekstach Drugich, stypendystka MEN.

Małgorzata Cichy

Cichy Malgorzata

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister Filologii Angielskiej oraz Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego. Doktorantka w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ekspert w Instytucie Nowej Europy w Warszawie. Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym, jej główne zainteresowania badawcze to konflikty zbrojne, zjawisko współczesnego terroryzmu międzynarodowego, relacje transatlantyckie, Bliski Wschód i zaangażowanie państw zachodnich oraz Rosji w tym regionie, a także prawa człowieka i pomoc humanitarna. Rozprawa doktorska dotyczyć będzie implikacji konfliktu w Afganistanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wiktoria Cieślikiewicz

422637186 1311692626160547 8884037897751202783 n

Jestem doktorantką w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika społeczno- opiekuńcza oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika i terapia pedagogiczna. Moje dotychczasowe zainteresowania badawcze dotyczyły psychoonkologii dziecięcej, natomiast obecnie skupiam się na badaniach o edukacji dla zrównoważonego rozwoju w państwach europejskich. Przez cały okres studiów działałam aktywnie w Instytutowej Radzie Studentów, obecnie jako Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w SD UKEN.

Maciej Czyszczoń

thumbnail Avatar

Jestem doktorantem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dyscyplinie filozofia. Jestem absolwentem studiów licencjackich na kierunkach język angielski i filozofia oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku filozofia.

Moja praca doktorska obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami takimi jak, min. sztuczna inteligencja, z perspektywy etycznej. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach wolności i odpowiedzialność oraz na kwestiach ontologicznych i epistemologicznych związanych ze sztuczną podmiotowością. W szczególności są to aspekty takie jak: sztuczna świadomość, sztuczna inteligencja, moralność i wrażliwość na wartości sztucznych podmiotów.

Nicole Deneka

1692344455605

Jestem doktorantką w dyscyplinie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończyłam studia prawnicze  na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Pomoc publiczna w działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej”.

W ramach prowadzonych badań podczas kształcenia w SD UKEN kontynuuję swoje zainteresowania zagadnieniami związanymi z prawem konkurencji, w tym regulacjami dotyczącymi pomocy państwa, zapoczątkowane w czasie studiów magisterskich.

Oprócz powyższego obszaru moje zainteresowania naukowe obejmują również prawo podatkowe (w szczególności w zakresie podatków pośrednich i transparentności podatkowej).”

Klara Dorożyńska

20181108 132518

I am PhD student in the discipline of biological sciences at the University of the Commission of National Education in Krakow. I completed my undergraduate nad graduate degrees in biology at the Jagiellonian University.

In my researh project I want to evaluate the safety of powders used in 3D printing for pharmaciutical puroposes. It is a topic that combines various science disciplines, as well as my personal interests – biology and 3D printing.

Additionaly I’m interested in genetics and gameification of educational processes. I run my own buisness, that focuses on desiging boardgames and creating dedicated materials for gameification of educayion at a university level.

Bartłomiej Dudek

B.D. zdjecie SDr

Doktorant w dyscyplinie literaturoznawstwo. Absolwent filologii hiszpańskiej oraz przekładu literackiego (z językiem hiszpańskim) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawę magisterską poświęcił analizie traduktologicznej własnych tłumaczeń hiszpańskich bajek oświeceniowego poety Tomása de Iriarte na język polski. Tym samym, jest autorem pierwszych polskich wersji tychże bajek.

W badaniach prowadzonych na potrzeby dysertacji doktorskiej rozważa zagadnienia tożsamości i duchowości zwierząt w poezji polskiego i hiszpańskiego romantyzmu. Są to interdyscyplinarne studia komparatystyczne, które doktorant rozpatruje w perspektywach posthumanistycznej i zoopoetyckiej, między innymi.

Spośród licznych zainteresowań doktoranta warto wymienić humanistykę środowiskową, zoopoetykę, zoosemiotykę, psychologię i etologię zwierząt, ekoestetykę, teologię, religioznawstwo, bajkopisarstwo oraz komparatystykę literacką.

Aleksandra Dudzik

A.Dudzik

Nazywam się Aleksandra Dudzik, jestem doktorantką w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Moimi zainteresowaniami badawczymi jest rozwój polityki społecznej w Polsce, w szczególności obszar pomocy społecznej po roku 1989, co stało się tematem mojej dysertacji doktorskiej. Zamierzam ukazać ten okres dla systemu pomocowego w Polsce po transformacji ustrojowej do chwili obecnej w podziale na trzy etapy: nurt osłonowy, nurt aktywizujący oraz nurt usługowy.

Od studiów I stopnia jestem związana z Instytutem Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, gdzie obecnie mam zaszczyt prowadzić ćwiczenia dla studentów. Zawodowo spełniam się również jako wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego.

Ewa Durek

20220330 090849

Doktorantka dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka kierunków Prawo oraz Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zainteresowania badawcze ukierunkowane są na bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, społeczne, kulturowe i personalne, zwłaszcza w aspekcie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozprawa doktorska będzie skupiać się na określeniu i oznaczeniu zadań i zasad bezpieczeństwa w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zakres pracy będzie obejmował województwo małopolskie w jego strukturze: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

Zawodowo pracuje jako Rzecznik Prasowy: do 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Krakowie, od października 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Michał Filipczuk

filipczuk 20220824 142755

Michał Filipczuk jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagoellońskim. Obecnie jest doktorantem z dyscypliny filozofia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Teoretycznie zajmuje się obszarem wzajemnych powiązań łączących filozofię i literaturę.

Celem jego planowanej rozprawy doktorskiej jest analiza problem tak zwanego sceptycyzmu literackiego w myśli amerykańskiego filozofa Stanelya Cavella.

Michał Filipczuk zajmuje się językiem nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz również od strony praktycznej: czyniąc użytek ze swoich kompetencji filozoficznych oraz tych czysto literackich, przełożył dotychczas ponad pięćdziesiąt tytułów książkowych. Wiele z nich stanowią filozoficzne monografie akademickie, jak również dzieła takich autorów jak David Hume, George Berkeley, czy Ralph Waldo Emerson, a wreszcie dzieła znanych powieściopisarzy, takich jak Joseph Conrad, Jane Austen oraz wielu innych.

Więcej inf. w Wikipedii – https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Filipczuk

Sebastian Filus

Zdjecie SD

Doktorant nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Absolwent studiów licencjackich oraz studiów magisterskich ze specjalnością nauczycielską na kierunku historia w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Praca magisterska poświęcona została wsi Zagorzyce, będącej niegdyś własnością zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Bożego Grobu, nazywanych w Polsce bożogrobcami lub miechowitami. Dysertacja doktorska będzie poszerzeniem magisterium, gdyż dotyczy dziejów dwudziestu pięciu miejscowości tworzących klucz miechowski bożogrobców z uwzględnieniem ludności chłopskiej zamieszkującej na tym terenie.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą dziejach zakonu bożogrobców, historii ziemi miechowskiej, sytuacji ludności chłopskiej oraz szlachty w okresie nowożytnym, a także genealogii.

Prócz doktoryzacji nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Natan Fischer

NF zdjecie 2

PhD student at the University of the National Education Commission in Krakow in the discipline of legal sciences and trainee advocate at the ORA in Warsaw.

As part of his doctoral studies, he pursues his academic interests in data protection law and commercial law.

He works as a lawyer in a law firm.

Piotr Fołta

PF zdjecie

Jestem doktorantem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunku zarządzanie finansami oraz studiów licencjackich na kierunku socjologia. Studia 1 i 2 stopnia ukończyłem na AGH w Krakowie. Jestem również technikiem logistykiem oraz technikiem administracji. Posiadam doświadczenie zawodowe z pracy w administracji. Moje zainteresowania naukowe dotyczą systemów politycznych, partii politycznych, ruchów społecznych, socjologii polityki, socjologii sportu oraz finansów publicznych. Moja dysertacja doktorska skupia się na efektywności politycznej ugrupowań antysystemowych w Polsce w XXI wieku.

Turgut Garaja

1686583373140

I am a PhD student at the Pedagogical University of Krakow in the discipline of philosophy. I am a highly motivated individual with a strong academic background and diverse work experience. My educational journey began at Fatih Sultan Mehmet University, where I completed my Bachelor’s and Master’s degrees. During my studies, I focused on the concept of progress in the history of science, exploring its significance and impact.

For my Master’s thesis, I delved into the intricacies of this concept, conducting extensive research and analysing its evolution throughout scientific advancements. This allowed me to develop a comprehensive understanding of the complex relationship between scientific progress and societal development.

My doctoral research focuses on the concept of infinity in Spinoza and its implications for contemporary political philosophy. My aim in this thesis is to reassess Spinoza’s concept of infinity from a new perspective and give it a new meaning in contemporary political philosophy.

In addition to my academic pursuits, I have engaged in various professional endeavors. I have translated numerous books, facilitating the dissemination of knowledge across different cultures. Moreover, I have played an integral role in organizing cultural events, fostering an environment of exchange and appreciation for diverse art forms.

Beyond my academic and professional achievements, I possess a range of skills that contribute to my versatility. I am proficient in graphic design, allowing me to create visually compelling content. Additionally, I have developed expertise in influencer marketing, harnessing the power of social media to promote meaningful causes.

Outside my academic and professional pursuits, I have a deep passion in theatre and actively participate in theatrical productions. Furthermore, I find solace in the art of poetry, and I enjoy expressing my thoughts and emotions through the written word.

Overall, my multidisciplinary background, coupled with my diverse skill set, enables me to approach challenges from various perspectives. I am eager to contribute my knowledge and expertise to projects that promote intellectual growth and cultural exchange.

Etienne Gatera

Etienne Gatera 200

Etienne Gatera rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w październiku 2020 roku. Studiuje geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną. Pan Gatera uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie studiów nad rozwojem na Narodowym Uniwersytecie w Rwandzie oraz tytuł magistra ekonomii (biznes międzynarodowy) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Polsce. Obecnie pracuje jako francuski administrator Service Desk w ABB z siedzibą w Gdańsku. Rozprawa doktorska: Wpływ rozwoju gospodarczego na drugie przejście demograficzne (SDT) przypadek Rwandy Promotor: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP Zainteresowania badawcze: wskaźniki rozwoju gospodarczego w zakresie pracy, zdrowia i edukacji, drugie przejście demograficzne w perspektywie Afryki Sab-Saharyjskiej oraz autokorelacja przestrzenna współczynnika dzietności całkowitej między wsią a miastem w Rwandzie.

Aleksandra Gębacz

430216119 1638418043572464 3711513036505078675 n

Aleksandra Gębacz – PhD student in social sciences in the discipline of security science. A graduate of the I and II degree studies in state security at the University of the National Education Commission in Cracow. Her research interests are focused on research on the use of artificial intelligence in the field of defense, in particular by analysing the issues of operational effectiveness and decision-making processes. The doctoral dissertation analyses the problems and potential benefits resulting from the implementation of artificial intelligence in the context of defence operations.

Fatemeh Gholami

IMG 20230320 141900 729

Nazywam się Fatemeh Gholami, doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Specjalizuję się w anglistyce z dwoma tytułami magisterskimi. Na PUK kształcę się w zakresie literaturoznawstwa, a mój kierunek badań prowadzę w zakresie studiów nad miejscem, literaturoznawstwa przestrzennego, ekoprzestrzeni i bioregionów przedstawionych w utworach literackich. Jeśli chodzi o kontekst mojej pracy, skupiam się na literaturze migracyjnej/diaspory XXI wieku, w tym powieściach, wspomnieniach i produkcjach wizualnych. Obserwacja, w jaki sposób autorzy migrujący przedstawiają miejsca przemieszczania się w sposób fikcyjny lub jako rzeczywiste miejsca kartograficzne, może ujawnić, czy autorzy ci są zainteresowani promowaniem pewnej wiedzy ekologicznej poprzez swoje teksty, czy nie. Zainspirowana sferą akademicką i interdyscyplinarnością PUK, moja rozprawa ma na celu przecięcie Zwrotu Przestrzennego i Zwrotu Ekologicznego w naukach humanistycznych poprzez podkreślenie znaczenia miejsc we współczesnym świecie. Moje prezentacje konferencyjne niezmiennie dotyczyły ekokrytycznej lektury tekstów oraz tego, jak literatura i ogólnie kultura mogą odgrywać kluczową rolę w zmianie perspektywy ludzi w kierunku budowania społeczeństw bardziej świadomych ekologicznie. W końcu literatura ma znaczenie.

Jan Gordziejew

Zdjecie Jan Gordziejew do notki SD

Jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dyscyplinie historia i absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniłem pracę pod tytułem „Kwestia białoruska w koncepcjach wybranych nurtów polskiej myśli politycznej (od początku XX wieku  do 1921 r.)”.

Obecnie tematem mojej rozprawy doktorskiej jest miasto pogranicza na przykładzie Grodna w myśli i świadomości historycznej w XIX oraz pierwszej połowie XX wieku. Ponad to moje zainteresowania to zagadnienia pamięci historycznej, stosunków narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej, historia XIX i XX wieku z uwzględnieniem stosunków politycznych i kulturowych oraz historia miejska. Także wiele lat zajmuję się popularyzacją historii i uczestniczę w projektach edukacyjno-kulturowych.

Katarzyna Horabik

zdjecie

Doktorantka na kierunku literaturoznawstwo. Absolwentka komparatystki literackiej, filologii węgierskiej oraz krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Łącząc dotychczasowe doświadczenia badawcze, przygotowuje rozprawę doktorską skupioną na specyfice realizmu magicznego w literaturze Europy Środkowej. Projekt komparatystycznych badań nad literaturą środkowoeuropejską wpisuje się w postzależnościowe badania nad literaturą.

Zainteresowania badawcze doktorantki czerpią z bogactwa kulturowego tego obszaru, dlatego ukierunkowane są na sensotwórcze niuanse współczesnej i dwudziestowiecznej literatury, szczególnie w ujęciu regionalistycznym, tożsamościowym i równościowym. Interesuje się antropologią pogranicza, tyglem językowo-kulturowym, kwestiami tożsamości i jej (re)konstruowania, transgresją w tekstach kultury oraz literacką topiką melancholii. Swoje artykuły i recenzje publikowała m. in. w Nowej Dekadzie Krakowskiej.

Magdalena Hueckel-Śliwińska

Maga Hueckel fot Magda Hueckeljpg small

Magda Hueckel 

Artystka wizualna, autorka scenariuszy, filmów, fotografka teatralna. Jej prace wystawiane były na ponad 40 indywidualnych i ponad 60 zbiorowych wystawach w kraju i na świecie (m.in. w Tate Britain w Londynie, Circulation w Paryżu, Unseen Amsterdam, Vienna Art Fair, Center for Contemporary Art w Berlinie), znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz licznych kolekcjach prywatnych. Autorka albumów fotograficznych „Anima. Obrazy z Afryki 2005–2013” oraz HUECKEL/TEATR” (nominacje do nagrody Fotograficzna Publikacja Roku 2014 i 2016). Współpracuje z Tomaszem Śliwińskim przy realizacji filmów jako autorka scenariuszy i art director. Ich dokumentalny film “Nasza klątwa”  otrzymał nominację do Oskara oraz kilkadziesiąt nagród na międzynarodowych festiwalach. Współautorka scenariusza do krótkometrażowego filmów „Ondyna”, „Studium Chaosu”, serialu  „Kroniki zarazy”, który otrzymał nagrodę główną w konkursie DIG IT na najlepsze działania teatralne w czasie pandemii COVID-19, współreżyserka filmu dokumentalnego o Narodowym Teatrze Starym, “Stary”. Autorka dokumentacji kilkuset spektakli teatralnych, stale współpracuje z kilkunastoma teatrami w Polsce. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej ASP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Sopot, laureatka nagrody Sopocka Muza dla Młodych Twórców, W latach 2002–2004 tworzyła z Agatą Serafin duet fotograficzny hueckelserafin. Prezeska i założycielka Polskiej Fundacji CCHS „Zdejmij Klątwę”, uhonorowanej  nagrodą EURORDIS Black Pearl Award 2020. Kuratorka i producentka projektu „Ondinata. Songs for Ondine”. Doktorantka wydziału sztuka na Uniwersytetecie Pedagogicznym w Krakowie.

Andrii Ivanchuk

Iwanczuk 5x5 1

Andrii Ivanchuk obecnie realizuje doktorat z filozofii świadomości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tytuł jego pracy doktorskiej brzmi: „Transformacja wzorców świadomości w perspektywach fenomenologicznej i psychoanalitycznej”. Poza studiami doktoranckimi Ivanchuk interesuje się psychoanalizą, logiką i psychiatrią. Uzyskał stopień magistra filozofii na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, a jego prace i wystąpienia dotyczyły teorii świadomości, psychoanalizy, różnych szkół myślenia na temat psychiki, logiki nieklasycznej oraz filozofii egzystencjalnej.

Michał Jabłoński

IMG 4444

Ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem na Instytucie Prawa i Administracja na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, o kierunku geografia II stopnia, na specjalności geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na kierunku HR Business Partner. W pracy magisterskiej analizował „Zróżnicowanie rozwoju przemysłu w Polsce na tle Europy w latach 2000-2020”. W swojej rozprawie doktorskiej bada „Wpływ kapitału ludzkiego i czynników lokalizacji na rozwój przemysłów innowacyjnych oraz ich konkurencyjność, w Polsce w minionych dwóch dekadach XXI wieku.” Prelegent na 18. Konferencji Naukowej pt.: „Rola przedsiębiorczości w rozwoju podmiotów gospodarczych” oraz 39. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego”, organizowanych przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania, rozwoju, przemian i czynników lokalizacji działalności gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przemysłowych, rozwoju postaw przedsiębiorczych i aspektów mentalnych człowieka, z wykorzystaniem ich do prowadzenia przedsiębiorstwa i w życiu osobistym. Ponadto interesuje się zagadnieniami dotyczącymi geografii ekonomicznej oraz geopolityki.

Artykuły:

Kilar, W., Jabłoński, M. (2022). Zakładanie własnej działalności gospodarczej jako przejaw przedsiębiorczości w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Nowosądecczyzny). Przedsiębiorczość – Edukacja18(2), 7–24.

Angelika Jamka

jamka

Doktorantka nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Absolwentka turystyki historycznej (2021) oraz historii (2023) w Instytucie Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej.

Moje zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną Galicji w okresie autonomicznym oraz dzieje ziemiaństwa galicyjskiego. Swoją rozprawę doktorską przygotowuję pod kierunkiem dr. hab. prof. UKEN Konrada Meusa., pt. ,,Działalność kulturotwórcza, oświatowa i dobroczynna  konserwatystów wschodniogalicyjskich w latach 1867-1914”.

Agata Jankowicz

20220313 110814

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2021 roku obroniła pracę magisterską poświęconą językowi wojennej agitacji w utworach poetyckich plakatów okresu II wojny światowej „Okna TASS”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dyskursu politycznego oraz lingwistycznej analizy tekstów artystycznych.

W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie językoznawczej przygotowuje rozprawę poświęconą dekonstrukcji rosyjskiego dyskursu politycznego we współczesnych audiowizualnych utworach parodystycznych. Planowana praca ma na celu ukazanie działalności werbalnej polityków z perspektywy parodystów oraz zbadanie aktualnych form reakcji na dyskurs władzy w przestrzeni internetowej.

Martyna Jankowska

BIO DOKTORAT

Martyna Jankowska — Social media specjalistka i trenerka z wieloletnim doświadczeniem w branży. Swoją przygodę z mediami społecznościowymi rozpoczęłam już podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobywałam wiedzę na kierunku „Media Społecznościowe w Zarządzaniu”. 📚

🤓 Szansa na prowadzenie szkoleń pojawiła się w moim życiu z czasem, kiedy zdobywałam doświadczenie, pracując w różnych agencjach marketingowych w Krakowie. Przeprowadziłam ich kilkadziesiąt w różnych miastach i firmach w całej Polsce. Najlepiej czuję się w tematach związanych z reklamą i działaniami wizerunkowymi na Facebooku, Instagramie oraz Linkedin. Obecnie pracuję w korporacji na stanowisku Brand Communications Senior Specialist, gdzie zajmuję się tematami związanymi z social mediami i employer brandingiem.

Okazjonalnie prowadzę szkolenia oraz wystąpienia z zakresu budowania marki osobistej na LinkedIn. Miałam przyjemność prowadzić zajęcia dla studentów na dwóch różnych uczelniach.

Monika Kaczmarczyk

Monika Karczmarczyk zdjecie

Absolwentka Wydziału Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom magisterski zrealizowany
w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Artystka wizualna, wykorzystująca w swojej praktyce
artystycznej różne media, takie jak fotografia, wideo, instalacja i performance.
W ramach projektu doktorskiego za pomocą badań artystycznych podejmuje refleksję nad wpływem architektury,
jej materialnej i przestrzennej organizacji na ciało oraz emocje w procesie umierania.
Strona internetowa:
https://monikakarczmarczyk.com
Instagram:
https://www.instagram.com/monikakarczmarczyk/

Danuta Kadłub

Zdjecie D.Kadlub

Mgr Danuta Kadłub – doktorantka w dziedzinie nauk biologicznych. Absolwentka biologii I i II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się owady. Szczególnie interesuje ją entomologia sądowa i możliwości wykorzystywania chrząszczy do zdobywania informacji istotnych dla organów ścigania. W pracy magisterskiej analizowała zmiany sukcesji owadów na zwłokach świni dotkniętej rozległym zranieniem na terenie Zakopanego.

W projekcie badawczym chciałaby skupić się na sprawdzeniu jak na rozkład ciała i sukcesję owadów na zwłokach wpływa gradient wysokości w górach. Jej głównym celem jest opracowanie modeli sukcesyjnych oraz wzorców rozkładu zwłok, które będą mogły być wykorzystane przy określaniu czasu pośmiertnego zwłok znalezionych w Tatrach.

Artur Karpacz

Foto Press 6591

Graduate of history at the Jagiellonian University and Protection of Cultural Property at the Pontifical University of John Paul II. Long-term employee of the Monuments Inventory and Digitisation Workshop of UPJP II in Krakow. Co-author of the portals „Sacral Heritage of Malopolska” and „Digital Archive of Cracow Archdiocese”, then member of the EU DARIAH project at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences. Currently an employee of the XX. Czartoryski Library in Krakow and the Centre for Research on the Historical Geography of the Church in Poland at the Catholic University of Lublin. He is preparing his doctoral dissertation on the parish clergy in the Nowa Góra deanery in the 17th century.

Gabriela Kasprzyk

IMG 20231206 111557

Doktorantka programu literaturoznawstwo. W 2022 roku ukończyła polonistykę-komparatystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i obroniła pracę magisterską pod tytułem Związki mieszkańców wsi z przyrodą i naturą w Chłopach Władysława Reymonta i Un Mâle Camille’a Lemonniera a nacjonalizm polski i belgijski na przełomie XIX i XX wieku. Jest również absolwentką studiów licencjackich z filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na literaturze przełomu XIX i XX wieku, komparatystyce literackiej, szeroko rozumianych animal studies oraz studiów maladycznych.

Tematem jej pracy doktorskiej jest problem mięsa w naturalizmie polskim i francuskim.

Jakub Katulski

J.Katulski foto

Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim i studiów bliskowschodnich w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2016/2017 słuchacz programu Akademia Młodych Dyplomatów, w tym samym roku ukończył kurs języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Hajfie. W ramach autorskiego projektu „Stosunkowo Bliski Wschód” prowadzi działalność publicystyczno-popularyzatorską na temat polityki i kultury Bliskiego Wschodu w podcaście i serwisach Facebook, Instagram i YouTube. Współpracuje z tygodnikiem „Przegląd” i portalem „Krytyka Polityczna”. Specjalista ds. promocji w dziale PR Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Karolina Kilar

Karolina Kilar

Jestem doktorantką w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia licencjackie, jak i studia magisterskie, ukończyłam na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dodatkowo jestem również nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Od kilku lat pracuję jako nauczyciel w jednej z krakowskich szkół specjalnych. Moje zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, wpływu środowiska rodzinnego oraz środowiska szkolnego na ich dalsze wybory, a także wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej jest poznanie poczucia sensu życia oraz własnej wartości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Klaudia Klapuch

242329999 3631420043663211 6395842889822348665 n

I am a graduate of the Jagiellonian University in Comparative Literature Studies and Polish Studies, currently a Ph.D. student in literary studies at the University of the National Education Commission in Cracow. My research interests include literary and cultural anthropology, environmental history, political philosophy, ecocide, and genocide studies. As part of my Ph.D. dissertation, I am researching reportage and testimonial literature focused on the geopolitics of famine in the context of epistemic injustice theory. She has recently published: Holodomor Narratives as a (Re)Medium of (Post)Memory: Tania Pyankova’s The Age of Red Ants, , „Teksty Drugie” 2023, nr 5.

Tomasz Klemensiewicz

Klemensiewicz

I am a PhD student in the field of social sciences in the discipline of socio-economic geography and spatial management at the Doctoral School of the University of the Commission of National Education in Krakow. I graduated with a bachelor’s and master’s degree in geography, specializing in teaching. In my research, I deal with spatial and structural changes in the market of non-public educational services in Poland in the 21st century. My research interests also concern the issue of teachers’ professional careers. I work as a geography teacher in a primary school.

Sylwia Koczanowicz

Sylwia Koczanowicz 200

Jestem doktorantką w dyscyplinie nauk biologicznych, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe związane z parazytologią, akarologią, szczególnie stawonogami pasożytniczymi oraz również zdrowiem publicznym pragnę kontynuować podczas studiów w Szkole Doktorskiej. Moje plany badawcze są związane z badaniami kleszczy, pasożytami ludzi i zwierząt. Projekt badawczy przewiduje zbiór kleszczy na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, określenie ryzyka narażenia człowieka na infestację przez kleszcze oraz przenoszone przez nie choroby.

Agnieszka Homoncik

Zdjecie Agnieszka Kojlo

Doktorantka Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku bezpieczeństwo państwa w specjalności edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa oraz magister kierunku etyka – mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Zainteresowania badawcze skupione wokół obszaru związanego ze zmianami jakie na przestrzeni lat zachodziły w procesie kształcenia dzieci i młodzieży w aspekcie związanym z bezpieczeństwem. Rozprawa doktorska dotyczyć będzie edukacji obronnej młodzieży jako elementu strategicznej odporności Rzeczypospolitej Polskiej na zagrożenia.

Mihály Köntös

mihaly kontos website photo

Mihály Köntös lives in Krakow, but he grew up and pursued his high school and university studies in Hungary. He has an MA in English and Hungarian language teaching. In the BA training, he majored in English Studies with translation specialization. Over the years he has gained experience in language teaching, translation, and culture management.

His scientific interests include language teaching methods, history of language teaching, vocabulary studies (vocabulary retention), English language teaching, Hungarian as a foreign language. In 2023, he decided to follow up on his initial research into the role of translation in foreign language learning and teaching. Currently, he continues with his investigation as a PhD student at the University of the National Education Commission, Krakow. In his project, he sets out to validate previous findings on the effectiveness of translation tasks in the foreign language classroom, with special emphasis on vocabulary retention and raising cultural awareness through translation.

As he strongly believes in interdisciplinary approaches, he is looking forward to working with researchers from various fields. He is also hoping to extend his research to different settings and student groups.

Tomasz Korban

Korban

Jestem doktorantem na kierunku historia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie. Moje zainteresowania badawcze obejmują PRL, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji i polskiej emigracji, a także historię zimnej wojny. Aktualnie przygotowuję dysertację doktorską poświęconą restytucji złota monetarnego przez Polskę po II wojnie światowej.

Ukończyłem historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na specjalizacji nauczycielskiej. W trakcie studiów angażowałem się również w działalność Koła Naukowego Historyków Studentów UJ, pełniąc m.in. funkcję w-ce prezesa. Za swoją działalność naukową otrzymałem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia (2019), a moja praca magisterska (Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1971-1980 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych) została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej (2021). Zostałem również nagrodzony Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2021) na miesięczny pobyt badawczy w Londynie. Prowadziłem również badania jako visiting research student in International History na London School of Economics and Political Science w 2022 r.

 

ORCID: 0000-0001-8782-1677

Promotorzy:

prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej)

dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Karol Kordas

Zdjecie Karol Kordas

Karol Kordas – ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu politologii oraz historii. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Swoją rozprawę doktorską pisze o kolejarzach z dystryktu krakowskiego w okresie II wojny światowej. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii Polski XX w., a szczególnie historii kolei, Polskiego Państwa Podziemnego, dziejów Ruchu Ludowego oraz funkcjonowaniu społeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Krystyna Koszyk

IMG 20220802 110755

Jestem doktorantką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na specjalizacji pedagogika. Ukończyłam trzy specjalizacje na Wydziale Pedagogicznym: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, surdopedagogika oraz terapia pedagogiczna z rewalidacją indywidualną. Moje zainteresowania dotyczą  zagadnień dotyczących funkcjonowania osób Głuchych, a w szczególności edukacji włączającej uczniów niesłyszących, języka migowego oraz komunikacji pomiędzy słyszącymi a niesłyszącymi. Przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej są wybrane uwarunkowania edukacji włączającej uczniów z uszkodzonym słuchem w szkołach ogólnodostępnych.

Krzysztof Kowalczyk

Foto Kowalczyk
Mgr Krzysztof Adam Kowalczyk – Geograf. Absolwent geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
Badania naukowe związane z rozprawą doktorską osadzone są w nurcie fizjonomicznym oraz semiotyczno-estetycznym studiów krajobrazowych i dotyczą roli jaką krajobraz miejski odgrywa w subiektywnym odczuwaniu jakości życia i atrakcyjności wizualnej miejsca zamieszkania.
Zainteresowania naukowe zorientowane są na zagadnieniach percepcji i estetyki środowiska, ładu przestrzennego, jakości życia, ekonomicznej wartości krajobrazu i jego aspektów niematerialnych oraz geografii humanistycznej, politycznej i miast.

Bartłomiej Kozioł

20231215 1119081

Bartłomiej Kozioł
Doktorant I roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Jestem absolwentem studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska (specjalność nauczycielska) w Akademii Tarnowskiej (dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a następnie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie). Zwieńczeniem wspomnianego okresu kształcenia okazała się  praca magisterska o charakterze wdrożeniowym poświęcona motywowi zamku w polskiej poezji romantycznej oraz jej współczesnych konotacjach kulturowych. Stała się ona podstawą do podjęcia decyzji o rozszerzeniu dotychczasowych dociekań i inspiracji badawczych kontynuowanych w Szkole Doktorskiej.

Badania naukowe prowadzone przeze mnie na potrzeby przygotowania rozprawy doktorskiej obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z ludową symboliką istot nadprzyrodzonych w poezji polskiego romantyzmu. Zamiarzam odwoływać się w niej do spuścizny literackiej nie tylko do wieszczy narodowych tamtego okresu, lecz także do dorobku twórczego poetów mniej znanych i zapomnianych w dyskursie badań literaturoznawczych.

Moje zainteresowania określam jako wszechstronne, a ukierunkowane przede wszystkim na poszukiwanie powiązań pomiędzy naukami humanistycznymi na różnych płaszczyznach badawczych. W literaturoznawstwie pasjonujące wydają się mi wszelkie zagadnienia związane z geopoetyką i duchowością obecną w poezji romantycznej, jak również opisy przyrody w liryce Młodej Polski. Obecnie zajmuję się ponadto poszukiwaniem odniesień do znaczenia motywu natury we współczesnej polskiej poezji religijnej.

Szczególnie fascynują mnie wybrane zagadnienia z zakresu teologii chrześcijańskiej, filozofii religii, etyki oraz dydaktyki i metodyki nauczania na poziomie uczelni wyższej. Prywatnie pozostaję miłośnikiem pamiątek i reliktów przeszłości zachowanych w ramach dziedzictwa zabytków materialnych, m.in. zabytkowych kościołów, przykładów architektury drewnianej i obronnej. Zauroczony pięknem i nieskazitelnością przyrody polskich gór.

Monika Kozioł

RS L6529g

Monika Kozioł – doktorantka nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatka Stypendium Twórczego Miasta Kraków. Szczególnie interesuje ją sztuka współczesna Europy środkowo-wschodniej oraz historia rozwoju środowiska artystycznego Nowej Huty w Krakowie w latach 60. i 70. XX wieku.

Blerta Krasniqi

Blerta foto

Blerta Krasniqi jest certyfikowanym patologiem mowy i języka z Republiki Kosowa. Ukończyła Heimerer College w Prisztinie (RKS) z tytułem BSc w terapii mowy oraz MA w terapii mowy na Uniwersytecie Medycznym w Tiranie (Albania). Następnie podjęła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wcześniej była zaangażowana jako osoba odpowiedzialna za kwestie dydaktyczne i zatrudniona jako asystent dydaktyczny w Heimerer College, pracowała także jako badacz terenowy w organizacji pozarządowej w Prishtinie (Kosowo).

Jej obszarem badań jest dysleksja… Dokładniej zakres jej badań to „Predyspozycje dysleksji i aspekt neurolingwistyczny u dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Kosowa i w Polsce” pod kierunkiem dr hab. Marzeny Błasiak-Tytuły (UP) oraz Prof.Ass.Dr.Sc. Muljaim Kacka (Heimerer College).

Publikuje m.in. w Journal „Specialusis Ugdymas/ Special Education” („Wiedza nauczyciela o niektórych elementach dyspraksji”) oraz uczestniczyła w różnych międzynarodowych i krajowych konferencjach, warsztatach, czy szkołach sezonowych w ramach rozwoju zawodowego.

 

„To co zostanie wykryte w pierwszych etapach, przyniesie lepsze rezultaty po terapii”

Lidia Krawczyk

lidia krawczyk 250

Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Podyplomowych Studiów Gender na Uniwersytecie Jagielloński. Artystka wizualna, designerka, kuratorka, badaczka, dla której głównym obszarem działalności są przestrzenie konfliktu i napięć w obrębie mechanizmów kulturowych i systemów formowania tożsamości. Obecnie, w ramach projektu badawczo-artystycznego realizowanego w Szkole Doktorskiej, prowadzi badania nad fotografią społecznościową. Analizuje mechanizmy działania władzy oraz metody wykorzystywania danych behawioralnych w ramach globalnej architektury cyfrowej. W swojej twórczości posługuje się rysunkiem, fotografią, wideo, animacją oraz inicjuje działania performatywne. Przez ponad dekadę była związana z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, dla której zrealizowała wiele projektów w formie zbiorowych wystaw problemowych, indywidualnych pokazów, książek, projektów badawczych czy eksperymentów wystawienniczych. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2021), laureatka Pierwszego Miejsca w konkursie na Ilustrację miesiąca, którego organizatorem był ART from HEART, Londyn (2021), stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura w sieci” (2020), stypendystka Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu „Kultura Odporna” (2020) oraz stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Aktywność obywatelska” (2015).

Anh Toai Le

Anh Toai Le

After completing the Master’s degree, I became a lecturer at the Department of Geography – Hue University of Education, Vietnam.

In 2020, I was a PhD student at the Pedagogical University of Krakow, majoring in Socio-economic geography and spatial management, under the support of the Scholarship Agreement between Vietnam and Poland.

My dissertation focused on identifying the current status of ecotourism development in the Binh Tri Thien region, Vietnam, and proposing the most effective and sustainable development paths. The dissertation was supervised by Prof. Leszek Butowski and Dr. Łukasz Quirini-Popławski.

Bardh Lipa

Bardh Lipa 200

Bardh Lipa jest doktorantem w dziedzinie nauk politycznych i administracji publicznej. Bardh uzyskał tytuł magistra w Johan Skytte Institute of Political Studies na Uniwersytecie w Tartu (Estonia), gdzie specjalizował się w studiach nad regionem Morza Bałtyckiego, oraz tytuł licencjata na Uniwersytecie w Prisztinie (Kosowo) w dziedzinie nauk politycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą partii politycznych, populizmu, budowania pokoju po konfliktach i budowania państwa. W szczególności koncentruje się na rozwoju polityki partyjnej po ogłoszeniu niepodległości Kosowa w 2008 r. i implikacjach dla demokratyzacji i budowania państwa w Kosowie.

Monika Łękawska

DSC07287

Jestem absolwentką turystyki historycznej i dziedzictwa kulturowego (2022 r.) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Moja praca licencjacka dotyczyła serbskiej wsi Ostojićevo i regionu Wojwodiny jako międzynarodowego produktu turystycznego, a magisterska opisywała dawne rezydencje Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej i sposoby wykorzystania ich w turystyce. Moje zainteresowania badawcze są związane głównie z historią mentalności kobiet okresu nowożytnego, a w szczególności szlachcianek okresu saskiego. Praca doktorska koncentruje się na informatorach, gazeciarzach i pocztarzach kasztelanowej krakowskiej Elżbiety Sieniawskiej. Dokonując gruntownych kwerend i analiz w archiwach polskich i zagranicznych pracuję nad dysertacją, która poruszy ważny temat komunikacji społecznej przełomu XVII i XVIII wieku.

Kinga Łoś

IMG 8365 1

Jestem doktorantką językoznawstwa. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Tytuł licencjata logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego uzyskałam w 2019 roku, a dwa lata później obroniłam tytuł magistra filologii polskiej ze specjalnością edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi.  Obecnie pracuję jako lektorka języka polskiego jako obcego (m.in. w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego przy Instytucie Filologii Polskiej UP). Miałam swój udział w redagowaniu i korektach m.in. znanej serii „HURRA!!! Po Polsku” czy książkach „Połącz kropki” i „Postaw kropkę”. Biorę udział w różnych projektach promujących język polski jako obcy. Realizuję się również jako prowadząca lub współprowadząca szkolenia związane z nauczaniem polskiego jako obcego na portalu Polski i Kropka (https://polskiikropka.pl/).

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, nauczanie języka polskiego jako języka edukacji szkolnej, akwizycja języka, dwujęzyczność. Znajdują one wyraz w problematyce mojego doktoratu dotyczącego wsparcia językowego uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji w zakresie umiejętności pisania w języku polskim jako drugim.

Maciej Łyszczarz

Maciej Lyszczarz

Jestem historykiem i archiwistą, absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019). Od 2019 r. pracuję w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, a od 2021 r. pełnię funkcję zastępcy dyrektora tej jednostki. Jestem również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii nauki, historii wojskowości (szczególnie zagadnienia związane z motoryzacją kawalerii), a także biografistyki. W swojej rozprawie doktorskiej zajmuję się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem krakowskich orientalistów po zakończeniu II wojny światowej, ich problemami i wyzwaniami wobec nowego, powojennego ładu.

Michał Maciejewski

PXL 20240130 071612970

I’m a doctoral student at the National Education Commission University, where I’m working on an NCN Sonata grant, The Role of Postcolonial Concepts in Defining the Polish State and its Relations with Africa during the Twentieth Century.  My interests are mainly in the history of the 20th century, with a particular focus on the issue of countries and societies whose development has been affected by external interference and politic or cultural domination. That is why I dedicated my Bachelor’s and Master’s thesis to Irish history. Both its efforts in the struggle for independence and the social effects of the island’s division that are still present today. My current research focuses mainly on the attitude of the Polish state and society towards the Second Italo-Abyssinian War. I would like this research to serve not only to better understand the history of colonial discourse in Polish conditions, but also to become part of a postcolonial turn in contemporary Polish historiography

Katarzyna Majca-Lipa

IMG 5981

mgr Katarzyna Majca-Lipa – doktorantka w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z nauczaniem języka polskiego jako drugiego albo obcego (2023) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W pracy magisterskiej analizowała „mowę i milczenie roślin” w poezji Wisławy Szymborskiej. Zainteresowania naukowe i badawcze doktorantki koncentrują się na poezji i prozie współczesnej, zwłaszcza kwestiach związanych z antropologią literatury, także w perspektywie humanistyki ekologicznej oraz posthumanistyki. Tematyka dysertacji oscylować będzie wokół zagadnień antropocenicznych i posthumanistycznych we współczesnej poezji kobiet.

Julia Małkowska

zdjecie 1

Education

2023 Obtained a master’s degree in special education

Institute of Special, School and Teacher Education

Field of study: Special education (daytime)

Specialty: Pedagogical therapy and individual revalidation

Title of master’s thesis: Changes in the emotional and social sphere of personality in children with dyslexia under the influence of the „Game of Good Behavior” project (supervisor: Dr. Katarzyna Plutecka, professor at UP)

2021 Obtained a bachelor’s degree in special education

Institute of Special Education

Major: History (daily)

Specialty: Oligophrenopedagogy

Title of bachelor’s thesis: „Game for Good Behavior” program in the prevention of difficult behavior in children with intellectual disabilities (supervisor: Dr. Małgorzata Trojańska)

Area of ​​interest: behavioral therapy, prevention, addictions, intellectual disability

Anna Maślanka

ania

Doktorantka w dyscyplinie literaturoznawstwo. Absolwentka filologii czeskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz inżynierii biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zdobywczyni Stypendium Josefa Dobrovskiego (2021) oraz Nagrody im. Susanny Roth dla młodych tłumaczy z języka czeskiego (2017). Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszą literaturę czeską oraz recepcję literatury czeskiej w Polsce. Popularyzuje czeską kulturę w Polsce jako tłumaczka, blogerka i współpracowniczka festiwalu Kino na Granicy, swoje teksty o literaturze publikowała w mediach polskich („Nowe Książki”, „Gazeta Wyborcza”, „Twórczość”) i czeskich (H7O, iLiteratura.cz).

Martyna Mazur

IMG 20230323 225409
Doktorantka w dyscyplinie literaturoznawstwo. Menedżerka i animatorka kultury.
Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą literackiej aktywności polskich malarzy połowy XX i początku XXI w. W badaniach analizuje m.in. motywacje malarzy do podejmowania twórczości literackiej, jej zakres tematyczny, związki pisarstwa z główną dziedziną pracy artystycznej wybranych twórców.

Hobbystycznie zajmuje się fotografią cyfrową i pisaniem poezji, trenuje pilates i jogę.

Paulina Mazurek

Paulina Mazurek 1 1 1

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dziedzinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Absolwentka Fotografii na Uniwersytecie Warszawskim i Sztuki Współczesnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Związana z lubelską Galerią Labirynt, gdzie zajmuje się edukacją i realizuje projekty partycypacyjne. Fotografka, fotoedytorka, artystka intermedialna, kuratorka. Najczęściej posługuje się szeroko pojętym medium fotografii, wideo, kolażu analogowego, montażu cyfrowego. Działa także w obszarze dokumentu subiektywnego i “nowych nowych mediów”. W swoich pracach porusza kwestie społeczne i relacyjne, interesują ją wątki międzypokoleniowe, socjologia codzienności. Uczestniczka rezydencji, wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Finalistka Grand Press Photo 2020, nominowana za reportaż oraz portret w kategorii Young Poland, współkuratorka projektu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu “Kultura Dostępna” 2020: Pierwszy Zmysł – pozawzrokowy odbiór sztuki. Razem z Michałem Tokarzem tworzy Kolektyw [ZOBACZ JAK]. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się rewizją powszechnych postaw wychowawczych obecnych od lat w “sztafecie międzypokoleniowej”, znaczących w wychowaniu pokolenia Y, którego jest przedstawicielką. Finalna praca będzie wieloelementowym, intermedialnym dziełem wizualizującym te postawy.

Agnieszka Mikulska

IMG 0041

Agnieszka Mikulska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie historii. Absolwentka studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Uniwersytetu Karola w Pradze.

W 2021 roku obroniła pracę magisterską zatytułowaną Szkolnictwo w Bochni w drugiej połowie XIX wieku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki niemieckiej sceny politycznej, historii Niemiec XX wieku i ewolucji kierunków politycznych w krajach niemieckojęzycznych.

Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć aktywności parlamentarnej partii Zielonych w latach 1994-2005 na niemieckiej scenie politycznej. Prowadzone badania będą miały na celu przeanalizować kluczowy okres dla rozwoju jednej z najważniejszych partii w Niemczech w XXI wieku w szczególnie istotnym okresie dla jej rozwoju ( XIII kadencja była pierwszą w której Zieloni funkcjonowali jako zjednoczona partia, a XIV i XV kadencji byli partią współodpowiedzialną za politykę RFN).

Zuzanna Mucha

Zuzanna Mucha zdjecie na strone SD

mgr Zuzanna Mucha – doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dyscyplinie nauk biologicznych. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku biologia. Zainteresowania naukowe doktorantki związane są z fizjologią zwierząt, szczególnie z obszarem neurofizjologii, a także ekofizjologii i toksykologii. W Szkole Doktorskiej pragnie pogłębiać swoją wiedzę realizując projekt badawczy na temat ekspresji oraz czynności receptorów estrogenowych w układzie pokarmowym zarodka ptaka oraz badając rozwój jelitowego układu nerwowego w tym modelu badawczym.

Barbara Nawrocka

nawrocka zdj

Barbara Nawrocka – architektka, absolwentka Politechniki Krakowskiej. Wspólnie z Dominiką Wilczyńską prowadzi biuro architektoniczne Miastopracownia działając na styku architektury, instalacji i aktywizmu. Wspólnie projektują architekturę, wnętrza, instalacje i wystawy, a najchętniej miejsca spotkań: lokalne centra i domy kultury. Nawrocka wielokrotnie brała udział w działaniach partycypacyjnych i procesach konsultacyjnych. Nagradzana i wyróżniana w wielu konkursach architektonicznych i artystycznych. Wyróżniona Stypendium Miasta Krakowa w 2017 roku. W 2014 roku otrzymała główną nagrodę na Biennale Designu w Lublanie BIO50. Od 2021 roku, współtworzy Bal architektek, inicjatywę podejmującą temat kobiet w architekturze i planowania feministycznego. Jest współautorką instalacji Pawilonu Polskiego na 23. Triennale w Mediolanie w 2022 i instalacji na wystawie “Antropocen” w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak. W tym samym roku kuratorowała Festiwal Architektury DoFA we Wrocławiu. Również w 2022 roku Miastopracownia znalazła się wśród 11 młodych polskich pracowni architektonicznych współtworzących wystawę na Westivalu w Szczecinie odbywającym się pod hasłem “Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam”. Od 2023 roku bierze udział w projekcie Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment”. Publikowała na łamach takich magazynów jak Dérive i Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni. Jej teksty ukazują się regularnie w Architekturze Murator i Notesie na 6 Tygodni.

 

Adam Nehring

zdjecie Adam Nehring

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym rozpocząłem w 2021 r. W tym samym roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka), a w 2019 r. studiowałem na Akademie der Bildenden Künste München w ramach programu Erasmus. Celem mojej pracy doktorskiej jest sformułowanie nowych kryteriów kompozycyjnych, które odpowiadałyby specyfice części intermedialnych praktyk artystycznych i mogłyby stanowić dla nich pomocne narzędzie pracy. Kryteria te nazwane zostały roboczo paralelizmem intermedialnym i gęstością strukturalną. W ramach mojej regularnej praktyki artystycznej tworzę obiekty malarskie, które zobaczyć można m.in. na moim instagramowym koncie: https://www.instagram.com/adam.nehring/

Miałem przyjemność uczestniczyć m.in. w następujących projektach:

Pamięci ofiar samogwałtu; Domie, Poznań, 11.2020

W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające, przenoszę się myślą; Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa, 10.2021

19. Przegląd Sztuki Survival; Fabryka Wagonów Pafawag, Wrocław, 06.2021

20. Przegląd Sztuki Survival; Szpital Betania, Wrocław, 06.2022

Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 i Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 11.2019 i 10.2021

Nowy Obraz / Nowe spojrzenie 2021; Stara Papiernia, Poznań, 05.2021

Ngenge Ransom Tanyu

Ngenge Ransom Tanyu 200

Dyscyplina: Nauki o Polityce i Administracji Tytuł projektu: „Polityki wykształcenia wyższego w Afryce i Agenda 2063: studium przypadku dla państw CEMAC” Promotor: prof. dr Joanna Bar Rozprawa doktorska Pana Tanyu koncentruje się na politykach edukacyjnych w państwach CEMAC oraz ich zmianach, które mają uwzględnić założenia planu Agenda 2063, aby sprostać wymaganiom XXI wieku. Temat ten, który do tej pory nie stanowił przedmiotu analizy naukowej w Polsce, jak również na arenie międzynarodowej, został oceniony jako innowacyjny. Pan Tanyu ukończy studia magisterskie w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Międzynarodowym [International Security Management] w Berlin School of Economics and Law nie później niż w marcu 2022 r. Posiada on tytuł MPhil. w zakresie Administracji Publicznej University of Bergen, Norwegia i tytuł licencjata Nauk Politycznych ze specjalizacją dodatkową w zakresie historii University of Buea, Kamerun. Jego badania koncentrują się na politykach kryzysów środowiskowych, polityce publicznej, studiach w ramach wykształcenia wyższego, politykach etnicznych, nacjonalizmie i migracji. Posiada pasję do nauki i przewiduje kontynent afrykański, na którym dostęp do wiedzy nie stanowi już przeszkody. Więcej informacji o projekcie Pana Tanyu: „Africa Online & Publications Library” [Afryka Online i Biblioteka Publikacji] można znaleźć na stronie www.africaopl.org.

Ha Nguyen

ha nguyen

In 2019, I received Master’s Degree in Physics from the Faculty of Physics and Astronomy, University of Wroclaw, Poland. My master thesis entitled “Study of magnetic and superconducting properties of Sr(2)MFeAsO(3) (M = V, Cr, and Sc). From 2020, I am a doctoral student in Physical Sciences at the Pedagogical University of Cracow, Poland. My PhD project concentrates on investigating the magnetic and optical properties of double perovskite compounds by using the density functional theory (DFT) method. Within the framework of the dissertation, some primary factors governing the observed physical properties of the investigated materials will be established.

Maria Olbrychtowicz

nowe logo up krakow logotyp

Maria Olbrychtowicz to artystka intermedialna z Krakowa, która w swojej twórczości skupia się na malarstwie oraz sztuce dźwięku. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie z wyróżnieniem na wydziale intermedia w 2016 roku, a obecnie pracuje jako asystentka w pracowni dźwięku na tej samej uczelni.

Jej zainteresowania koncentrują się na przestrzennym aspekcie komponowania struktur dźwiękowych oraz akustyce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury jako rzeźby dźwiękowej. W 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie, podejmując temat relacji między architekturą a dźwiękiem, a ważnym aspektem jej pracy jest wprowadzenie terminu „Site Specific Sound” do dyskursu akademickiego.

Nagody i wyróżnienia, m.in.: Grand Prix: Młode Wilki 2016, Stypendium Kultura Polska na Świecie 2015 oraz Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2022. Jej prace były prezentowane na wystawach w Polsce i za granicą, takich jak: Audio Art Festival w Krakowie, Arteles Review w Finlandii, Manifesta- European Biennial of Contemporary Art w Szwajcarii, Survival 14 w Wrocławiu, Binary Conflict/ Ars Techne oraz Młode Wilki w Szczecinie oraz Kraków Widzi Sztukę w Krakowie.

Agnieszka Olszewska

2096

Agnieszka Olszewska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w dyscyplinie językoznawstwo. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego. Pracuje w centrum rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej gdzie prowadzi terapię mowy, zaburzeń połykania i terapię oddechową z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, wypadkach komunikacyjnych i dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stymulacji i odbudowy systemu komunikacyjnego u osób dorosłych, przywracaniu oddechu fizjologicznego i odbudowy funkcji w zaburzeniach dysfagii. W badaniach do rozprawy doktorskiej wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe i skupia się na korelacji zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych.

Artur Orzeł

Artur Orzel zdjecie

Artur Orzełdoktorant Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dyscyplinie nauki prawne oraz aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Student ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie bankowym. Aktywnie rozwija swoją karierę zawodową nie tylko w kontekście naukowym, ale również i praktycznym, pracując dla jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych.

Milana Ospanova

2022 04 10 17.54.39

Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na specjalizacji pedagogika. Absolwentka pedagogiki społecznej i samoświadomośći na  Karagandyjskim Uniwersytecie im. E.A. Bukietowa (Kazachstan). Stypendystka NAWA programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej.

W ramach swojego dotychczasowego doświadczenia badawczego, opublikowała artykuły w czasopismach naukowych dotyczących zapobiegania destrukcyjnym zachowaniom uczniów oraz problemów współczesnej pedeutologii. Przedmiotem przyszłej rozprawy doktorskiej są kompetencje nauczycieli do pracy z uczniem przejawiający zachowania destrukcyjne (na przykładzie Polski i Kazachstanu).

Alicja Pakosz

Notka Pakosz zdjecie

Urodzona w 1996 r w Tychach. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 2020 roku w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka). W latach 2018-2019 studiowała na Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze.

Obecnie doktorantka I roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie  Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Temat rozprawy doktorskiej realizowanej pod opieką dr hab. Michał Zawada, prof. ASP to Nieziszczona fantazja. Polityczny potencjał  indywidualnego i zbiorowego obrazowania fantazji.

Zagadnienia, którymi się zajmuje to: luka między pamięcią zbiorową a historią, budowanie polityki historycznej i jej wpływ na teraźniejszość i przyszłość, tożsamość narodowa (powstanie koncepcji narodu), próby przewidzenia przyszłości oraz praca zawodowa i jej relacja z człowiekiem. Realizuje prace w technice malarstwa, rzeźby i wielkoformatowej dioramy.

Portfolio: https://alicjapakosz.pl/

Instagram: https://www.instagram.com/alicja.pakosz/

Katarzyna Panek

Katarzyna Panek 2

Jestem studentką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie językoznawstwo. Ukończyłam pięcioletnie studia dzienne na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem także absolwentką studiów licencjackich w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Uczę języka polskiego w publicznych placówkach oświatowych oraz w projektach dedykowanych dzieciom polonijnych koordynowanych przez Fundację Edukacji Polonijnej.

Moje zainteresowania naukowe to glottodydaktyka polonijna i ekolingwistyka.

W swoim projekcie badawczym analizuję strategie komunikacyjne w polskich rodzinach wielojęzycznych. Badam motywy, którymi kierują się rodzice, podejmując decyzję dotyczącą utrzymania języka ojczystego na emigracji.

Karol Patoła

nowe logo

Jestem absolwentem Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuję się rysunkiem, sztuką komiksową i self-publishingiem związanym z komiksem niezależnym. Obecnie pracuję nad autorskim komiksem fabularnym i biorę udział w festiwalach w Polsce i za granicą, związanych z komiksem, grami i ogólnie pojętą popkulturą. Jestem członkiem Polish Indie, zrzeszenia twórców komiksu niezależnego. Miałem też przyjemność prowadzić warsztaty z introligatorstwa oraz związane ze sztuką komiksową w pracowniach rysunku ASP. Działałem również w samorządzie studenckim Wydziału Grafiki. W 2022 roku obroniłem dyplom magisterski w Pracowni Rysunku Narracyjnego pod kierunkiem dr Jakuba Woynarowskiego. Tytułem projektu był Przewodnik po grach RPG, który jest esejem komiksowym o tematyce gier fabularnych i w 2023 roku został nominowany do konkursu publikacji niezależnych Złote Kurczaki w kategorii najlepszy debiut 2022 roku.
Mój projekt, realizowany w Szkole Doktorskiej dotyczy gier fabularnych, a szczególnie ich intermedialności i interdyscyplinarności w zakresie ich projektowania. Będę badać rozwój popularnego obecnie nurtu art-punk RPG oraz wpływy sztuki komiksowej na projektowanie gier, jak również relację artysty jako konsumenta i twórcy gier fabularnych.
Promotor: Prof. UKEN dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados
Promotor pomocniczy; dr Bartosz Zaskórski
moje portfolio: www.instagram.com/cultistcarl

Gracjan Pieszko

Pieszko Gracjan

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpocząłem w październiku 2021 roku. Przygotowuję rozprawę doktorską w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia germańska oraz studia licencjackie na kierunku administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto jestem absolwentem Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim historii średniowiecznej oraz najnowszej literatury niemieckiej i polskiej. W swoich badaniach przeprowadzanych w ramach rozprawy doktorskiej zajmuję się motywem rycerza w najnowszych niemieckich i polskich powieściach historycznych i fantasy opublikowanych po 2000 roku.

Aleksandra Polok

A.Polok zdjecie

Doktorantka w dziedzinie literaturoznawstwo. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W pracy magisterskiej zgłębiała nurt badań nad kulturowymi kontekstami czytelnictwa na ziemiach polskich w okresie antypozytywistycznego przełomu, analizując ówczesne poradniki literackiego wychowania. Wśród zainteresowań badawczych doktorantki szczególne miejsce zajmuje poezja współczesna oraz polska literatura dla dzieci i młodzieży. Tematyka dysertacji będzie dotyczyć funkcjonalności kategorii  melancholii w poezji współczesnej.

Jadwiga Prażak

zdj 2

Doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie językoznawstwo, mgr fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia oraz Studium Pedagogicznego Politechniki Krakowskiej. Posiada Międzynarodowy Certyfikat terapeuty koncepcji NDT-Bobath i PNF oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z grupy ryzyka. Prowadzi badania przesiewowe niemowląt, dzieci i młodzieży, terapię rozwojową od urodzenia do dojrzałości i później. Współpracuje z Katedrą Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady interdyscyplinarne łącząc doświadczenie fizjoterapeuty oraz logopedy. Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym „Ortotop”, Poradni Rehabilitacji dzieci i niemowląt NZOZ Kraków-Południe, a także prowadzi własną działalność fizjoterapeutyczną „Terapika, Fizjoterapia dzieci i dorosłych” Członek Zespołu Tematycznego do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii przy Krajowej Izbie Fizjoterapii (KIF) oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Zajmuje się problemami zaburzeń traktu ustno-twarzowego i dużej motoryki .Poszukuje odpowiedzi na pytania badawcze łączące obydwie dyscypliny, aby efektywniej wspierać proces terapeutyczny u jak najmłodszych pacjentów.

Edyta Pytel

image0 1

Edyta Pytel – doktoranta nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów II stopnia na kierunku praca socjalna ze specjalnością organizatora usług społecznych na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej. Zainteresowania badawcze doktorantki oscylują wokół zagadnień bezpieczeństwa społecznego ze szczególnym zaakcentowaniem kwestii bezpieczeństwa socjalnego. W ramach rozprawy doktorskiej podejmuje badania naukowe nad problematyką bezpieczeństwa socjalnego rodzin ryzyka w kontekście uwarunkowań społecznych XXI wieku.

Dau Quan

Quan Dau

My name is Quan Dau. I am from Vietnam. I graduated from university with a major in mathematics education in 2011. I defended my master’s thesis in mathematics in 2013 at Vinh University, Vietnam. Currently, I am studying a PhD program in mathematics at the Pedagogical University of Krakow, Poland. My research focuses on the uniform convexity structure of metric spaces, in which I aim to establish conditions for the existence of fixed points of nonexpansive mappings in these spaces.

Supervisor: dr hab. Andrzej Wiśnicki prof. UP

Research interests: uniform convexity metric spaces, fixed point properties, nonexpansive mappings, ordered spaces, graphical Ekeland’s principle for equilibrium problems

Anna Radziejewska

Anna Gucwa zdjecie

Doktorantka historii w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2016–2020 studiowała archiwistykę, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W okresie 30.01.2019–30.04.2019 uczestniczka projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Biologiczny standard życia w Polsce 1800–1950: przemiany wysokości i masy ciała 1800–1950”. W 2019 roku została wyróżniona za pracę licencjacką pt. „Wkład Władysława Semkowicza w rozwój polskiej dziedziny archiwalnej” za interesujące i wykorzystujące źródła archiwalne przedstawienie wątków archiwalnych w biografii Władysława Semkowicza w ogólnopolskim konkursie im. Ryszarda Mienickiego na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją. W styczniu 2020 roku w ramach Programu Tutoringu Uniwersyteckiego „Primus Gradus” wygłosiła referat na temat nagrodzonej pracy licencjackiej.

Podczas studiów magisterskich odbyła praktyki, w trakcie których samodzielnie opracowała zespół archiwalny przekazany do Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie. Zdobyte doświadczenie wykorzystała w swojej pracy magisterskiej tworząc „Inwentarz zespołu Hoffmannowie w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie”, w którym to opisała dzieje twórców zespołu, czyli rodziny Hoffmannów zesłanej w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR, historię samych dokumentów, zawartość oraz charakterystykę archiwalną zespołu.

Od października 2021 roku członkini Rady Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz stypendystka grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Przejście płodności w Polsce międzywojennej”. Jej zainteresowania badawcze to archiwoznawstwo oraz historia społeczna i polityczna Europy (w szczególności Polski) w pierwszej połowie XX wieku.

Obecnie prowadzi badania nad ideą archiwów historycznych, koncentrując się na centralnych archiwach ewangelickich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu.

 

Kamil Rajkowski

image001

Doktorant nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii. Absolwent socjologii oraz filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską obronił na podstawie dysertacji pt. „Koncepcje estetyczne we wczesnej filozofii Emila Ciorana”. Sympatyzuje szczególnie z historycznym okresem młodej polski oraz z XX-wiecznym egzystencjalizmem. Czynnie współpracuje z Krakowskim Kołem Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Prowadzi badania z zakresu antropologii filozoficznej, kontekstów hermeneutyki i estetyki współczesnej oraz postmodernizmu. Przygotowuje rozprawę doktorską o pojęciu anestetyki w filozofii Wolfganga Welscha.

Do swoich zainteresowań pozaakademickich zalicza poezję, muzykę eksperymentalną oraz analizę bieżących zjawisk społeczno-kulturalnych. Szczególnie koncentruje się na inicjowaniu współprac pomiędzy ośrodkami badawczymi, a także na tworzeniu przestrzeni do otwartych dyskusji.

Adres e-mail: kamil.rajkowski@doktorant.uken.krakow.pl

Klaudia Rams

130769722 4758374634232903 7340644311595601350 o 1

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora:

Praca licencjacka: „Dziedzictwo kulturowe kresowego trójmiasta na przełomie XIX i XX wieku. Perspektywa wypromowania turystycznego regionu”, napisana pod kierunkiem Pana dra Pawła Koniecznego. Praca magisterska: „Dziedzictwo kultury kliszczackiej jako produkt turystyczny regionu Małopolski”, napisana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Bożeny Popiołek.

 

O mnie:

Urodziłam się 15.08.1996 r. w Myślenicach. W latach 2015–2020 realizowałam studia
w Instytucie Historii i Archiwistyki UP na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe. Od października 2020 r. jestem słuchaczką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie prowadzę badania nad zagadnieniami dotyczącymi historii rozwoju ruchu turystycznego w Karpatach Zachodnich w okresie międzywojennym.

 

Zainteresowania badawcze:

Wśród moich zainteresowań badawczych znajdują się dzieje polskiego turyzmu na przełomie XIX i XX w. Punktem odniesienia dla prowadzonych przeze mnie badań jest społeczny, gospodarczy i polityczny wymiar międzywojennej turystyki na obszarze Karpat Zachodnich. Swoją wiedzę staram się pogłębiać zarówno w zakresie historycznego, jak i współczesnego wymiaru turystyki. Ponadto interesują mnie zagadnienia z zakresu etnografii. W szczególności perspektywy rozwoju turystycznego regionów południowej Małopolski z wykorzystaniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Khofidotur Rofiah

Khofidotur Rofiah 200

Khofidotur Rofiah, urodzona w Surabaya, Indonezja, marzec 1989. Posiada wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej Universitas Negeri Surabaya, Indonezja. Pod koniec 2020 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jeśli chodzi o karierę zawodową, zajmowała się różnymi dziedzinami, a w latach 2011-2013 została nauczycielem specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych w kilku szkołach, które prowadziły edukację włączającą w Surabaya. W 2014 r. rozpoczęła karierę na Uniwersytecie Negeri Surabaya jako wykładowca na Wydziale Edukacji Specjalnej, aż do chwili obecnej. Rofiah angażuje się również w sprawy związane z dziećmi o specjalnych potrzebach i edukacją integracyjną, zarówno w ramach wewnętrznych, jak i zagranicznych funduszy instytucjonalnych. Obecnie koncentruje się na edukacji integracyjnej i opracowaniu systemu komunikacji opartego na słowach kluczowych dla dzieci z barierami komunikacyjnymi, a mianowicie Signalong Indonesia. Ponadto, jest również zaangażowana w działalność organizacji zawodowych związanych z niepełnosprawnością i edukacją specjalną, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Temat jej pracy doktorskiej to „Postawy nauczycieli wobec edukacji włączającej dla dzieci wyjątkowych w perspektywie międzykulturowej” pod kierunkiem prof. Joanny Kossewskiej (UP) i prof. Kierona Sheehy’ego (Open University UK).

Paulina Rus

nowe logo up krakow logotyp

Paulina Rus – doktorantka w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwentka kierunków: administracja (o specjalności e-administracja) oraz bezpieczeństwo narodowe (o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (2019).

Zainteresowania badawcze doktorantki ukierunkowane są na problemy polityki i bezpieczeństwa w kraju, szczególnie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, społecznym, lokalnym oraz personalnym.

Obecne prace nad rozprawą doktorską skupiają się na ujęciu przekształceń bezpieczeństwa powszechnego i publicznego na obszarach aglomeracji krakowskiej i łódzkiej. Koncepcja pracy zakłada porównanie transformacji zachodzących od roku 1999 (przeprowadzenie reformy administracyjnej) do lat bieżących, zarówno w kontekście wskazanych regionów jak i między nimi. W ostatniej części zawarte zostaną zalecenia i propozycje zmian na kolejne lata funkcjonowania i działalności służb, inspekcji oraz straży współtworzących wyżej wymienione rodzaje bezpieczeństwa.

Tomasz Ryrych

profil

Uczestnik Szkoły Doktorskiej UP w dyscyplinie literaturoznawstwo z rocznika 2020/2021 i asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UP. W swojej dysertacji doktorskiej podejmuje refleksję nad obecnością mitów habsburskiego i galicyjskiego we współczesnej prozie polskie. Temat badań wciąż jednak ekspanduję wykraczając poza ramy dyscypliny i wkraczając na grunt historii, kulturoznawstwa i socjologii oraz poza geograficzny obszar Polski obejmując jednocześnie całą Europę habsburskiego kręgu kulturowego.

Wśród pozostałych zainteresowań badawczych doktoranta należy wymienić przede wszystkim filozoficzne konteksty literatury, zwłaszcza w zakresie fenomenologii, hermeneutyki i psychoanalizy; relacje pomiędzy naukami ścisłymi i humanistycznymi; a także zagadnienia z obszaru kultury nowych mediów i nowych technologii, również w ujęciu psychologicznym. Osobnym trybem i osobnym torem biegną jego badania nad (mikro)historią i socjologią osadnictwa niemieckiego w Galicji (tzw. kolonizacji józefińskiej).

Hobbystycznie zajmuje się turystyką niekomercyjną, bibliofilią, śledztwami historycznymi oraz sportami siłowami.

Francis Salawu

original A01C7E20 BBEE 4B3A B67F EE1F9A5A8CBF

Francis began his studies in Federal University Lokoja, Nigeria where he studied Political Science and worked on Women empowerment and participation in politics In Nigeria as his final year project and went further to study Political Science in National School of Political Science and Administrative Studies, Bucharest, Romania. His Master’s thesis was on the impact of African Union on the conflicts of Libya and Somalia. He is currently a PhD student in the field of Political Science and Public Administration. His research interests are International organizations, Human development, Humanitarian aids, United Nations, International security, conflict resolution, peace and security studies, Sustainable Development Goals, African politics. His research is majorly on The Effectiveness of United Nations Humanitarian aids on Human development and International Security in Nigeria from 2011-2021 being supervised by Prof. Jacek Sroka and Prof. Bearta Ziebinska. it also interesting to note that he has co-publication to his name which can be found on this link https://doi.org/10.36534/erlj.2022.02.06 International Association for the Educational Role of Language; Volume 2022-2{8}, pp. 76-77.

Sebastian Segura Espinel

Picture Sebastian Segura Espinel 2024

Born in Bogotá, Colombia (1992), currently pursuing his Ph.D. studies at the Doctoral School of the Pedagogical University of Cracow. He earned his bachelor’s degree in Arts from The Pontificia Universidad Javeriana in Bogota and a Master’s in Visual Arts from the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Czech Republic.

His artistic journey began with a passion for Fine Arts and Sculpture, which gradually led him to explore objects, applied arts, and the captivating world of toys, the focal point of his career. For him, toys serve as a bridge between multiple disciplines, encompassing not only arts and design but also visual culture and the primordial human instinct to play.

In 2015, Sebastián co-founded Dduoo, a multidisciplinary studio specializing in the creation of objects, notably receiving the Lápiz de Acero Design Award in 2017 for a collection of toys.

Relocating to Poland in 2020, he joined the design team of the renowned toy brand Bajo, contributing to the development of numerous objects now distributed worldwide.

His research centers on the significance of toys in material culture and their role as a
tool for cultural introspection.

Natalia Sierpińska

natalia sierpinska

Natalia Sierpińska jest doktorantką w dziedzinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Swoją rozprawę doktorską realizuje pod opieką dr hab., prof. UP Agnieszki Kwiatek-Sołtys oraz dr Moniki Płaziak.

Tematyka jej badań obejmuje zagadnienia z zakresu strategii rozwoju i jej wpływu na zrównoważony rozwój miast. Zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzeni w Metropolii Krakowskiej, gdzie również realizuje swoje badania naukowe, szczególnie z zakresu planowania przestrzennego na poziomie metropolitarnym.

Prywatnie wielka miłośniczka zwierząt, szczególnie kotów.

Konrad Sikora

K Sikora

Doktorant w dyscyplinie literaturoznawstwo. Absolwent studiów teologiczno-filozoficznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa badaniu poddał Ja autobiograficzne w intymistyce Michała Głowińskiego. Zajmuje się polską prozą współczesną, zwłaszcza zagadnieniami męskości w literaturze, autobiografizmu, postzależności, geopoetyki i ogólnie pojętej problematyki tożsamości podmiotu w powieści. Przygotowuje rozprawę na temat twórczości powieściowej Ignacego Karpowicza.

Piotr Sikora

373A9601 min 2

Piotr Sikora – (urodzony 1986 w Krakowie). Krytyk i kurator sztuki współczesnej. Ukończył studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Márk Sima

zdj

Márk Sima rozpoczął studia doktoranckie w 2021 roku na wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie historii, ze specjalizacją ,,Historia krajów Grupy Wyszehradzkiej” na Uniwersytecie Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Na tej samej uczelni ukończył studia magisterskie na kierunku Studia Środkowoeuropejskie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Koncepcje przestrzenne Polski i Litwy na przełomie XIX i XX wieku. Jego rozprawa jest próbą zrozumienia nacjonalizmu polskiego i litewskiego jako pojęcia geograficznego. Jego główne zainteresowania to: koncepcje przestrzenne, kartografia krytyczna, nacjonalizm i geografia, historia i kultura Polski, historia i kultura Litwy.

Daria Ślęzak

Zdjecie Daria Slezak 1

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dziedzinie językoznawstwo. Absolwentka logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Aktualnie studentka neurologopedii
z elementami audiologii i foniatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień logopeda pracujący z dziećmi oraz dorosłymi.

Obszarem zainteresowań doktorantki jest proces komunikowania się pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi w obrębie głowy i szyi, a jej rozprawa doktorska dotyczyć będzie uwarunkowań procesu komunikowania się pacjentów po laryngektomii całkowitej.

Zbigniew Słuszkiewicz

kraw2

Zbigniew Słuszkiewicz jest absolwentem Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2007). Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej w tej samej uczelni (2012), Autyzm, Zespół Aspergera i Całościowe Zaburzenia Rozwojowe, Diagnoza i Terapia (z wyróżnieniem) na Uniwersytecie WSB w Dąbrowie Górniczej (2015) oraz Psychologię Kryzysu i Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2019). Jest absolwentem Diverse Intelligences Summer Institute 2021, wspartego grantem Fundacji Johna Templetona i prowadzonego przez University of California, Los Angeles. W 2022 roku został nagrodzony naukowym grantem PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, przeznaczonym na dwuletni program badawczy zatytułowany „The Pragmatic Turn in Embodied Cognition and Mark Rowlands’ Category of  ”the Moral Subject.”  Pracuje jako nauczyciel etyki i terapeuta behawioralny w Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie. Jego obszary zainteresowań naukowych obejmują filozofię moralną, nauki kognitywne (szczególnie ucieleśnione poznanie i aktywne wnioskowanie), etykę zwierząt, psychologię porównawczą oraz filozofię umysłu.

Monika Sobczak

6018

I am a PhD candidate in the field of social sciences in the discipline of psychology. I graduated from Jagiellonian University with a Master’s degree in psychology. I am a practicing psychologist and a systemic psychotherapist. I work with adults and families as a therapist, as well as with adolescents as a school psychologist. My research interests include preventive psychology and prophylactics of mental health issues. The subject of my doctoral thesis is personal and environmental factors associated with adolescent online violence.

.

Klaudia Sordyl

zdjecie Klaudia Sordyl

Doktorantka literaturoznawstwa. Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Członkini badawczo-dydaktycznego Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży działającym w Instytucie Filologii Polskiej UP.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół polskiej literatury i książki dla dzieci w XXI wieku. W swojej pracy doktorskiej będzie próbowała uchwycić określone tendencje kulturowe i zjawiska artystyczne ujawniające się w obszarze piśmiennictwa dla dzieci. Praca badawcza łączyć będzie zagadnienia literaturoznawcze z architekturą książki dla dzieci i jej edytorstwem.

Dominika Spyra

Dominika Spyra

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dziedzinie językoznawstwo. Na tej samej uczelni ukończyła także dwustopniowe studia, które w 2022 roku pozwoliły jej uzyskać tytuł magistra logopedii. Obecnie pracuje zawodowo jako logopeda, bierze udział w wielu szkoleniach i kursach, które pozwalają jej poprawiać swój warsztat pracy oraz otwierać się na pracę z kolejnymi grupami pacjentów.

Zainteresowania badawcze doktorantki skupiają się wokół problematyki trudności w komunikowaniu się oraz zaburzeń poznawczych pacjentów w przebiegu wybranych chorób neurologicznych – przede wszystkim w przebiegu migreny oraz padaczki, dlatego temu właśnie poświęcona zostanie jej rozprawa doktorska.

Michał Stawiarz

M stawiarz

Jest absolwentem Instytutu Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na specjalności Informatyka stosowana w technice. Tematem pracy były metody komputerowe w analizie mikrostruktur kompozytowych tłoków silnikowcyh. W tym czasie aktywnie działał na rzecz Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej, w tym także poprzez udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
Obecnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie Nauki fizyczne, gdzie prowadzi badania pod kierunkiem prof. dra hab. Władimira Mitiuszewa oraz dra inż. Pawła Kurtyki.
Zainteresowania badawcze obejmują obszar fizyki obliczeniowej i dotyczą zastosowań metod analitycznych w modelowaniu właściwości fizycznych kompozytów.
Prace te znajdują zastosowanie przede wszystkim w opisie zjawisk fizycznych i ocenie procesów techologicznych przy wytwarzaniu kompozytów metalowych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu.

Poza Szkołą Doktorską, doktorant jest członkiem Międzynarodowej Grupy Badawczej Materialica+ Research Group oraz Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych

Artem Susolia

zdj 281 cie

Artem Susolia – etniczny Ukrainiec, który urodził się na Ukrainie w mieści Myrhorod.  

W 2017 roku przyjechał do Polski i zaczął studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2022 roku zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Obecnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, historia stosunków międzynarodowych,  procesy transformacyjne i demokratyzacja na świecie. 

Michał Szafarski

IMG 2567

Doktorant w dyscyplinie literaturoznawstwo w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2020). Absolwent Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim (2019). Główne zainteresowania badawcze skupione są na teatrze XX wieku (szczególnie teatr absurdu oraz teatr i dramaturgia japońska z tego okresu).

Rozprawę doktorską zamierza poświęcić twórczości dramaturgicznej i teatralnej japońskiego pisarza Abe Kōbō (1924-1993). Głównym tematem dysertacji będą zmiany zachodzące na przestrzeni kolejnych dekad w sztukach tego japońskiego autora pod kątem tematycznym i formalnym, oraz opis koncepcji autorskiego treningu aktorskiego, który Abe stosował w założonej przez siebie inicjatywie teatralnej Abe Kōbō Studio.

Krzysztof Szastok

20220820 145800

Krzysztof Szastok – a doctoral student at the University of the Commission of National Education in Krakow in the discipline of legal sciences and a trainee judge at the National School of Judiciary and Public Prosecution.

He graduated from law studies at the Jagiellonian University in Cracow defending his master’s thesis entitled „Death row phenonemon: definition and analysis of case law”.

His scientific interests include issues of substantive criminal law and legal history.

Dawid Szopa

KPT Portrety 202010 small DSC05287

Doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w obrębie nauk o polityce i administracji. Absolwent studiów magisterskich na kierunku politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz polityki i administracji na studiach I oraz II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swoich pracach magisterskich zgłębił temat komunikacji w relacji kandydat-obywatel podczas wyborów parlamentarnych (studia na kierunku politologia) oraz kwestią nurtu ekonomicznego firm-idei (studia na kierunku polityka i administracja).

Obecne zainteresowania naukowe doktoranta dotyczą komunikacji społecznej, a szczególnie komunikacji politycznej. W swojej dysertacji doktorskiej zajmuje się kwestią transferów politycznych w III Rzeczpospolitej, etyką w polityce oraz transferami wielomodalnymi. Dysertacja realizowana jest pod opieką naukową prof. Agnieszki Waleckiej-Rynduch.

Sadaf Tahir

nowe logo up krakow logotyp

Sadaf Tahir, urodzona w Islamabadzie, Rawalpindi, od 2022 roku rozpoczęła swoją podróż do szkoły doktorskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Administracji Publicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przed rozpoczęciem doktoratu pracowała jako Assistant Director (Coordination) w Higher Education Commission (Pakistan). Pracowała również w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach rozwojowych w różnym charakterze.
Sadaf ukończyła wydział administracji publicznej na Fatima Jinnah Women University. Temat jej pracy doktorskiej to „Uniwersyteckie wielostronne partnerstwa na rzecz SDG jako system doradztwa politycznego: Rethinking the Role of the Government” pod kierunkiem prof. dr hab. Jacek Sroka.
Zainteresowania badawcze: instytucje sektora publicznego, szkolnictwo wyższe, polityka publiczna

 

Agnieszka Tatoj

zdj 1

Doktorantka w dyscyplinie nauk biologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pełni funkcję redaktora w czasopiśmie Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae.

Prowadzi monitoringi i inwentaryzacje przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000. Posiada uprawnienia eksperta przyrodniczego oraz doradcy rolnośrodowiskowego.

Zainteresowania badawcze

  • ochrona ekosystemów zagrożonych
  • ochrona różnorodności biologicznej przed inwazyjnymi gatunkami obcymi
  • reakcja roślin na stresy środowiskowe
  • rola allelopatii w środowisku oraz jej wpływ na morfologię i fizjologię gatunków uprawnych i dziko rosnących
  • przemiany antropogeniczne i dynamika zbiorowisk roślinnych
  • wpływ warunków siedliskowych i biotycznych na występowanie i cechy populacyjne roślin

ORCID: 0000-0003-0146-1135

Michał Tokarz

127500381 1846397328849677 2218315335440029156 n

Michał Tokarz jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Absolwent Grafiki oraz Art&Design  na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Głównymi zainteresowaniami artystyczno-badawczymi są zagadnienia związane z relacjami ludzi pomiędzy sobą, oraz w sytuacji człowiek – przestrzeń, człowiek – przedmiot.

Działania artystyczne zwykle opiera na osobistych doświadczeniach, pozwalających mocniej zaangażować się w przedstawianą historię. Projekty artystyczne oscylują wokół antropologii wizualnej, kulturowej i socjologii. W swoich realizacjach korzysta często z materii organicznej oraz z obiektów ready-made. Posługuje się szerokim spektrum mediów artystycznych, zarówno tradycyjnych, jak i nowych.

W swojej pracy doktorskiej zajmuje się badaniem figury domu rodzinnego pod kątem zamieszkiwania oraz kształtowania się mieszkańca i domu we wzajemnej relacji.

Katarzyna Tomczyk

Zdjecie K. Tomczyk

Doktorantka dyscypliny nauk biologicznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku chemia z elementami ochrony środowiska na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Nauczycielka biologii, chemii i przyrody w podkrakowskiej szkole podstawowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Egzaminator maturalny OKE z biologii.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się szczególnie na biologii człowieka. Przedmiotem przyszłej rozprawy doktorskiej będzie badanie zawartości ksenobiotyków w tkankach płodowych człowieka i ich transferu z organizmu matki do organizmu dziecka w okresie trwania ciąży i karmienia piersią.

Dominika Trojanowska

trojanowska zdjnoiwe

Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie. Ukończyła studia magisterskie z zakresu bezpieczeństwa państwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół polityki bezpieczeństwa państw w tym szczególnie: militarnych programów nuklearnych oraz strategii wojskowych państw Azjatyckich. Dodatkowo, wśród badanych obszarów znajduje się polityka NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz współczesne konflikty militarne. Rozprawa doktorska będzie podejmować temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO jako elementu polityki bezpieczeństwa Polski. Znajduję się pod opieką naukową dr. hab. Przemysława Wywiała z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UP.

Natalia Twardosz

Natalia Tomczyk 200

Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego na specjalizacji pedagogika. Absolwentka trzech specjalizacji na kierunku pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym: poradnictwo edukacyjne i zawodowe, pedagogika społeczno-opiekuńcza ze specjalizacją nauczycielską, a także pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z krakowskich przedszkoli. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Natalia Tomczyk brała czynny udział jako doradca do spraw pedagogicznych w międzynarodowym projekcie profilaktycznym pn. ,,FaceUp”, akredytowanym przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej (cz. MŠMT). Projekt realizowany był w 24 krajach. Aktualnie zaangażowana w prace Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, gdzie prowadzi autorskie warsztaty w zakresie rozwijania kompetencji miękkich nauczycieli. Przedmiotem przyszłej rozprawy doktorskiej jest adaptacja społeczna nauczycieli na starcie zawodowym w kontekście profesjonalnego rozwoju.

Joanna Walczak

zdjecieJW

Jestem doktorantką Językoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Grenoble Alpes w ramach programu grantu podwójnego dyplomu doktorskiego ( Doctorat en Cotuelle) przyznawanego przez Ambasadę Francji w Polsce. W 2020 ukończyłam romanistykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej „Feminatywa w ujęciu socjolingwistycznym we francuskich i quebeckich ogłoszeniach o pracę”.  Moje zainteresowania naukowe nadal koncentrują się wokół socjolingwistyki, języka inkluzywnego i językoznawstwa porównawczego polsko-francuskiego. W swojej pracy doktorskiej skupiam się na analizie porównawczej językowych wykładników rodzaju żeńskiego oraz prototypów związanych z kobietami i mężczyznami na poziomie różnych dyskursów, m.in. administracyjnego, medialnego oraz protestacyjnego. Pracę doktorską piszę pod kierunkiem prof. Teresy Muryn z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. Lidii Miladi z Uniwersytetu Grenoble Alpes.

Krystian Węgrzyniak

zdjecie

I am a PhD student in the humanities in the discipline of history. I completed my bachelor’s (2021) and master’s (2023) studies at the Pedagogical University of Cracow in the field of history. The topic of my bachelor’s thesis was Family life of saint women of the ruling courts in Poland, Bohemia and Hungary in the 13th century and my master’s thesis was entitled Convents of the Beguines in Silesia and Lesser Poland in the Middle Ages. In addition, I completed my bachelor’s degree in Historical Tourism and Cultural Heritage (2022) on the basis of my thesis Sir Lancelot over the river Bóbr – proposition for a touristic offer for the Ducal Tower in Siedlęcin. During my studies I actively participated in the activities of the Student Research Circle of the Institute of History and Archival Studies.

My research concentrates on medieval history. I am preparing a dissertation on the sociotopography of the town of Kazimierz near Krakow in the Middle Ages (XIV-XV c.) under the supervision of Professor Jerzy Rajman. My research interests revolve around towns and burghers, monastic life, hagiography and courtly culture.

Paulina Wiśniewska

Paulina Fras 200

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Tematem przewodnim pracy licencjackiej było badanie możliwości wykorzystania muzyki w nauczaniu symetrii osiowej i środkowej na poziomie szkoły podstawowej. Praca ta zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. W pracy magisterskiej pogłębiono temat pracy licencjackiej. Badania dotyczyły możliwości zastosowania muzyki w nauczaniu translacji oraz symetrii osiowej i środkowej na poziomie II klasy liceum. Inspiracją do wyboru niniejszych tematów badawczych było uczęszczanie do Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie (II stopień). W 2019 r. doktorantka obroniła dyplom otrzymując tytuł zawodowy muzyk (instrument – fortepian). Obecne zainteresowania naukowe doktorantki zostały przeniesione na obszar geometrii algebraicznej i algebry przemiennej. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się zespolonymi grupami odbić i asymptotycznymi niezmiennikami (stałe Waldschmidta, resurgencje, regularność Castelnuovo-Mumforda i inne).

Izabela Wiśniowska

Wisniowska Izabela foto1

Izabela Wiśniowska, MA – PhD student in biological sciences. Graduate of biology of the first and second degree at the Pedagogical University named after the Commission of National Education in Krakow.

My scientific interests focus on ecotoxicology and instrumental analysis. My research focuses on assessing the exposure of selected bird species associated with the aquatic environment to metals such as lead and mercury. I want to use species that have a common aquatic environment but differ in their trophic level or lifestyle. I plan to assess how exposure to these elements affects the broadly understood condition of individuals and their populations.

Agnieszka Wolska

zdjecie

I am a PhD student in the discipline of socio-economic geography and spatial management at the Doctoral School of the University of the Commission of National Education in Krakow. I graduated with a bachelor’s degree in geography with nature and a master’s degree in geography with teaching specialization. My research interests concern the geography of „silence”, the geography of place and the inclusion of migrant students in the Polish educational system. The application element of the dissertation will be the development of an original proposal for a model of school inclusion for Ukrainian students with migration experience in the conditions of the Polish educational system. Privately, I come from Podhale, currently working at a Catholic high school in Skawina as a geography teacher.

Justyna Wrona

Justyna Wrona 200

Jestem doktorantką językoznawstwa. Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Tytuł licencjata pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskałam w 2016 roku, a dwa lata później obroniłam tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W 2019 roku zdobyłam tytuł licencjata logopedii ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, zaś w 2020 uzyskałam tytuł magistra logopedii. Obecnie pracuję jako lektorka języka polskiego jako obcego (m. in. w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego przy Instytucie Filologii Polskiej UP). Biorę także udział w różnych projektach promujących język polski jako obcy i nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/języka edukacji szkolnej. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak: dwujęzyczność, akwizycja języka, nauczanie języka polskiego jako języka edukacji szkolnej, nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego. Znajdują one wyraz w problematyce mojego doktoratu dotyczącego rozwijania kompetencji językowych dzieci z doświadczeniem migracji uczących się języka polskiego jako języka drugiego.

Katarzyna Żabicka

IMG 20220505 144507

Jestem doktorantką kierunku Filozofia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przygodę ze szkołą doktorską rozpoczęłam po ukończeniu studiów magisterskich na kierunkach: komparatystyka na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień kobiecego mistycyzmu, sekularyzacji, a także cierpienia i ofiary występujących w relacjach społecznych. To właśnie aspektowi kobiecego mistycyzmu zamierzam poświęcić moją pracę doktorską. Pasjonuje mnie również XIX wieczna literatura grozy i twórczość Witolda Gombrowicza (zwłaszcza jego dramaty).

Żaneta Zając

Zaneta Zajac 200

Doktorantka dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo państwa w specjalności edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Praca magisterska dotyczyła ruchów separatystycznych w kontekście zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego na przykładzie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła na holistyczne zbadanie środowiska bezpieczeństwa omawianych państw pod kątem potencjalnych szans, wyzwań, zagrożeń i ryzyka wynikających z ruchów odśrodkowych. Rozprawa doktorska będzie skupiać się na zjawisku imigracji w Polsce po 2004 roku w kontekście bezpieczeństwa społecznego. Zainteresowania badawcze ukierunkowane są na bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, społeczne, kulturowe i personalne, zwłaszcza w aspekcie ruchów separatystycznych, autonomiczności, regionalizmów oraz migracji.

Dariusz Zapiór

Zdjecie Dariusz Zapior

Dariusz Zapiór – doktorant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwent studiów I stopnia kierunku ratownictwo medyczne Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalizacją „służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego” Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Kwalifikowany ratownik wodny, instruktor samoobrony, certyfikowany skoczek spadochronowy, ratownik-ewakuator z ciasnych przestrzeni. Współtworzy struktury jednej z polskich brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystując posiadane kwalifikacje. Posiada ośmioletnie doświadczenie z zakresu współdziałania formacji, organów i instytucji dbających o bezpieczeństwo obywateli RP. Zainteresowania naukowe doktoranta skupiają się na tematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, z głównym uwzględnieniem działań służb mundurowych. W rozprawie doktorskiej opracowuje badania naukowe opisując szkolenie podstawowe Wojsk Obrony Terytorialnej, jako potencjał rozwoju formacji.

Maciej Zięba

318312254 629365675650449 592897188678480069 n

Jestem matematykiem, aktualnie dążącym do uzyskania stopnia doktora z matematyki pod kierunkiem Tomasza Szemberga. Moje badania koncentrują się na geometrii algebraicznej i kombinatoryce, z wyjątkowym uwzględnieniem skończonych zbiorów punktów w przestrzeniach rzutowych. Aby osiągnąć cele moich badań, wykorzystuję różnorodne programy algebry symbolicznej, takie jak Singular, CoCoA i Macaulay 2.

Rozpoczęłam studia doktoranckie bezpośrednio po ukończeniu licencjatu, a moje zainteresowania badawcze obejmują obszerne spektrum tematów, takich jak krzywe algebraiczne, algebra komutatywna, kombinatoryka oraz geometria algebraiczna. Ponadto interesuję się dziedzinami związanymi z finansami, takimi jak zdecentralizowane finanse, tradycyjne finanse oraz nauki aktuarialne.
Scroll to Top
Skip to content